"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

 

Nie lękajcie się (...). Popatrzcie na Jezusa, który mocą Swej Boskości powstaje z martwych i wychodzi zwycięski z grobu w Swym chwalebnym Ciele, jaśniejącym bardziej niż słońce.

 

Chrystus zmartwychwstały i żyjący wśród was, jest – w tych ostatnich czasach – przyczyną waszej radości, waszej ufności i waszej nadziei.

 

[Rzeczywiście doświadczamy, że w Eucharystii Jezus Chrystus jest naprawdę Emmanuelem - Bogiem z nami. Tej rzeczywistej Obecności możemy doświadczać o ile mamy otwarte serca, dobrą wolę, uniżenie...  

A świadomość Jego Obecności to czysta rozkosz, jakiej ludzie tego świata nie znają, nie pojmują i dlatego wydaje im się to głupstwem. W swej ludzkiej mądrości gonią niestety za tym, co bezwartościowe (bo szybko przemijające), a lekceważą i gardzą Tym, co bezcenne (daje wolność prawdziwą, uzdrawia  i na wieki uszczęśliwia.] 

 

 

Szatan doznaje porażki [w nas] i cała jego władza jest mu już odbierana przez Chrystusa. On zgodził się umrzeć, aby stać się lekarstwem, które uzdrawia was z choroby grzechu i śmierci. 

 

[Grzech jest najgorszą chorobą, najgorszą pandemią - przyczyną śmierci. Życie w prawdziwym stanie Łaski Uświęcającej powoduje nasze duchowe wznoszenie się do stanu, w którym pragniemy już tylko Nieba, co  pozwala bez trwogi,  z radością przejść z tego życia do Życia, gdzie nie ma już zagrożenia obrażania umiłowanego Boga]

 

 

 

Niech dziś się radują wasze serca i niech napełnia je ta sama radość, którą odczuwałam, kiedy ujrzałam Mojego Syna Jezusa w blasku Jego Boskości, pochylającego się nade Mną, aby położyć kres Mojej matczynej boleści.

 

[W Eucharystii możemy doświadczyć męki i śmierci Jezusa, cierpienia Współodkupicielki i wraz z Nią niewysłowionego szczęścia ujrzenia Zmartwychwstałego Jezusa.] 

 

 

 

Ogłaszajcie wszystkim ludziom to niezwykłe wydarzenie, aby mogli żyć cnotą wiary i nadziei w tych bolesnych czasach oczyszczenia.

 

[Cnota Wiary przejawia się w dawaniu  pierwszeństwa duchowym bogactwom i radościom, a nie ziemskim, cnota Nadziei skierowana jest na Niebo, nie jest związana z nadziejami materialnymi. Mało obecnie na ziemi tych Cnót, dlatego nastały te bolesne czasy oczyszczenia nas z naszego egocentryzmu i pychy. ]

 

 

 

Głoście Jego śmierć. Wyznawajcie dziś Jego zmartwychwstanie, któremu obecnie tak łatwo się zaprzecza. Nawet w Moim Kościele wielu Moich biednych synów nie mówi o zmartwychwstaniu Jezusa jako o wydarzeniu historycznym, które naprawdę miało miejsce, lecz – jako o akcie wiary.

Zmartwychwstanie Chrystusa jest wydarzeniem historycznym, najbardziej pewnym, lepiej udowodnionym niż wszystkie inne wydarzenia, które miały miejsce.

 

Jako wasza Mama ostrzegam was, byście uważali i czuwali, ponieważ Mój przeciwnik zwodzi wasze umysły podstępnymi i niebezpiecznymi błędami w celu doprowadzenia was do utraty wiary i do odstępstwa.

 

Głoście wszystkim odważnie, że Chrystus jest Synem Bożym, który umarł i zmartwychwstał, wstąpił do Nieba i siedzi po Prawicy Ojca.

 

Tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara.

Zmartwychwstały Chrystus doprowadzi obecnie do doskonałego wypełnienia woli Ojca.

 

Uczyni to przez drugie przyjście w chwale, dla ustanowienia Swego Królestwa, w którym wszyscy na ziemi będą spełniać Bożą wolę.

 

[Drugie przyjście Chrystusa o jakim tu mówi Maryja nie oznacza jeszcze końca świata lecz koniec tych czasów znanych nam z historii i z własnego doświadczenia. Nastanie zapowiadana "nowa ziemia i nowe niebo". 

Czyż nie modlimy się w Modlitwie Pańskiej:  "...przyjdź Królestwo Twoje, bądź Wola Twoja jako w Niebie tak i na ziemi..."?

Najczęściej wypowiadamy te słowa, gdy  pragniemy coś uzyskać od Boga dla polepszenia i najlepiej przedłużania w nieskończoność  naszej ziemskiej egzystencji w tym zepsutym świecie. Czy tym samym jednak im nie zaprzeczamy, jeśli naprawdę za tym co wypowiadamy nie tęsknimy, tego nie pragniemy, do tego całym sobą nie dążymy? Słaba jest taka wiara, a przecież wiarą mamy zwyciężyć ten świat, te nasze światowe pragnienia.

"Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je". Mt 10,39]

 

Maranatha Panie Jezu,

niech przyjdzie Twoje Królestwo, Królestwo łaski i świętości, pokoju i jedności, czystości i miłości; 

 niech Chrześcijanie, a za tym przykładem niech cała ludzkość  zacznie pełnić Wolę Twoją,

która pragnie nas, żyjących jeszcze na tej ziemi  doprowadzić do szczęścia jakie jest

w Twoim Niebie...

Amen

<><

Chrystusie żyjący pośród nas, przyjdź Królestwo Twoje, bądź Wola Twoja... - wołamy w UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA .
Wieczernik (DK472)

2021/11/20
O Sakramencie pokuty

Mówcie: Tak-tak; nie- nie.  Wszystko inne od Złego pochodzi. (Mt 5,37)   A wszystko inne, to brak czystej Prawdy.