O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

PODSTRONA W  BUDOWIE

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

Dziś Bóg jest zagniewany i z bólem mówi do ludzkości: Jesteście mniej zjednoczeni, niż szczep małp. (KCz)    

 

 

ABYŚMY  JEDNO  BYLI  (J1,21)

 

Nie chodzi tu o zmieszanie wszystkich religii dla stworzenia jednej uniwersalnej.

Wierność doktrynie katolickiej przejawia się również w osobistym dążeniu do jedności z wszystkimi ludźmi dobrej woli bez żadnych wyjątków, przy własnym zachowywaniu doktryny.  Pokój i wzajemny szacunek winien być podstawową więzią łączącą wszystkich ludzi.

Jedność osiąga się dzięki miłosierdziu - tej miłości czynnej, która po ludzku myśląc wcale się komuś nie należy. 

A zatem

Miłość Boga Ojca, Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i Dar Jedności w Duchu Świętym - niech będą z nami wszystkimi.

Niech Prawda objawi się temu, kto jej nie rozpoznaje, ale pragnie i szuka. 

 

 

Obdarzać

miłością i dobrocią mogą tylko ludzie szczęśliwi.

Bo tylko tacy mają

dobroć i miłość

w swym sercu - i dlatego są szczęśliwi.

Jezus  

 

(Słowo pouczenia)  

 

 

Jesteście mniej zjednoczeni,

 niż szczep małp. 

 

(Koniec czasów)

 

 

Rozumiecie? Nie potrzebuję waszych dzieł, potrzebuję waszej miłości jako aktu wynagrodzenia.    IC 

(PŻwB 10.01.03)

 

 

Płakałem nad nimi, uskarżałem się, chcąc zapobiec ich kroczeniu po drodze śmierci, lecz oni na nic nie zważali.

Kiedy zstąpię na nich jako Sędzia, jako Panujący i oskarżę ich o ich zbrodnie – gdyż w istocie to są zbrodnie – ukażę im z wielką mocą, jak rozdzierali Moje Mistyczne Ciało. (...) Całkowicie ignorujecie Moje Słowa w Pismach. (...)

Moje drogi są drogami wspaniałymi, prowadzącymi do doskonałości. Jesteście wezwani do bycia doskonałymi. (Por. Mt 5,48)  

(02.05.2001 PŻwB)

 

 

 „ (...) Moje dzieci, proszę was o pokój, pokój między ludźmi, pokój w rodzinach, pokój między narodami i mocarzami świata. Moje dzieci, pokój między ludźmi musi być poza jakimkolwiek narodem, jakąkolwiek religią, jakąkolwiek rasą. Pokój oznacza także szacunek dla różnych wyznań wiary, ale wy kochajcie się jak bracia w miłości jednego Boga, Jezusa, który stał się człowiekiem i umarł za was na krzyżu za wasze zbawienie i za wasze grzechy, którym zostawił Swoje Słowo, które jest jedno, dla wszystkich i na zawsze. Wszystkie religie nie mogą być w jednej modlitwie w Domu Bożym, mój Kościół zostanie zbawiony dzięki waszej wierze. Teraz was błogosławię w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, Amen”.                                 Orędzie z Trevignano Romano z 3.07.2019

 

*

 

 

   Jaki jest sens prowadzić tę witrynę internetową, gdy świat cały ogarnął wręcz przeraźliwy zgiełk słów? 

Z jednej strony świat pogardził Bogiem, wyparł się Boga, kpi sobie z Jego Prawa i wyśmiewa pragnących je zachowywać. Z drugiej strony nigdy w historii nie było tyle i tak łatwo dostępnych przeróżnych wiadomości i pouczeń na temat Boga. Możemy w swym pragnieniu poznania Prawdy dowolnie czytać o Bogu, stopniowo wzrastać w tym poznaniu. Możemy uczyć się o Bogu, o tym, jak uzyskać Jego pomoc pragnąc Jego Łask dla siebie, najbliższych i całego świata. Ale można też zakuć się w swoich przypadkowych przekonaniach o Bogu, żyć jakąś wyimaginowaną ideą Boga i pozostawać do końca życia nieprzejednanym.

 

   Tu jest miejsce dla tych, którzy chcą iść dalej, niż przeciętny człowiek, którzy mają rzeczywiste pragnienie poznawać Boga takiego, jakim Jest. Którzy chcą otworzyć swoje serce Bogu, na osobiste, bliskie z Nim relacje. By już nie tylko Bóg był dla nas, ale byśmy my zaczęli żyć dla Boga - tak jak On tego od nas oczekuje. Pan Jezus z bólem powiedział:

         "Wiele dusz nie odpowiada na Moje Dzieła, bo nieliczni są ci, którzy chcą się zmienić"                                                                                                                                                 (PŻwB;16.05.88)

 

   Uczymy się więc otwierać na Łaski, które pragnie nam dać. Uczymy się zachowywać i pielęgnować je w sobie z tą otwartością, że nie mają one służyć jedynie nam samym, mnie samemu. Wołamy nawzajem za siebie do Pana słowami pieśni: "Panie serce wielkie nam daj zdolne objąć cały świat".

Łaska Boża ma na celu uczynienie ze mnie kanału łask dla innych. Dla sióstr i braci na całym świecie z wyboru Jezusa i Maryi. A im bardziej się razem zjednoczymy, tym większy utworzymy kanał. Tak można by jeszcze świat uratować. Własny egoizm, szukanie siebie jednak nam w tym przeszkadza.

Wspieramy się więc w otwieraniu się na tę wewnętrzną przemianę, jaką może dokonać w nas jedynie Jezus i Maryja. Bo jest nią upodabnianie się do Ich Najświętszych Serc.

 

Otwieranie, upodabnianie nie dokonuje się inaczej, jak przez poznawanie prawdy o sobie, którą uzdalnia nas przyjmować doświadczanie Bożej miłości.

To droga pod prąd tego świata, który zachęca każdego do rywalizacji, do szukania swojej własnej wielkości kosztem innych. To zaś rodzi podziały, zdystansowanie i w konsekwencji powszechne już poczucie osamotnienia. I doprowadza do ruiny Kościół, który miał być dla zbawienia świata, ale sam nie być z tego świata. 

 

Poprzez wzrastanie ale w pokorze (naczyniu wszelkich cnót) uczymy się więc jak Jezus i Maryja myśleć, odczuwać, pragnąć, dążyć. A wszystko to po to  - jak dane nam będzie w otrzymanym darze miłości zapragnąć -  by całym swoim życiem otoczyć chwałą tak wspaniałego Trójjedynego Boga i najdoskonalszą Jego Córkę, wierną Oblubienicę i oddaną Matkę - Maryję. Teraz i  w wieczności.

Teraz - dzięki szerzeniu Bożej Prawdy. 

 

(...) Módlcie się, aby otrzymać wielki dar drugiej Pięćdziesiątnicy, o którą błagacie i której oczekujecie.

Duch Święty da światu pełne i doskonałe świadectwo o Jezusie.

Jezus Chrystus powinien być przyjęty, kochany, adorowany i naśladowany przez całą ludzkość

jako wasz jedyny Odkupiciel i Zbawca.

Duch Święty otworzy umysły i serca wszystkich na przyjęcie światła Prawdy.

Dzięki temu będzie już tylko jedna owczarnia pod jednym Pasterzem... (DK586)

Jestem zraniony w takim stopniu, że nie można Mnie roz­poznać. Wznieś twoje oczy ku Niebu, a ujrzysz, jak płaczą Moi anio­łowie... Ach, pokolenie! Sprowadzasz na siebie gniew Mojego Ojca, ściągasz Jego gniew, który rozpali się i wybuchnie płomieniem. Kiedy się to stanie, On przyjdzie do ciebie w płomieniu pochłaniającego og­nia. Spłoniesz i zamienisz się w popiół, ty i twój bunt wraz z całym złem przebranym za dobro. Biada wam, którzy przebraliście się za sługi prawości i pełnicie służbę w Moim Kościele, lecz wy jedynie naśladujecie sługi, służąc zgodnie ze wskazaniami Bestii. Mówię wam: ściągniecie na siebie gniew Mojego Ojca i również skończycie w płomieniach, chyba że się nawrócicie.

 

Nie jesteście zadowoleni z tego, który zasiada na tronie Piotra i który stale przypomina wam o świętym wypełnianiu Moich przyka­zań, gdyż one są święte. Jesteście niezadowoleni z jego wezwań do zachowywania Tradycji Kościoła i do życia codziennie życiem Eu­charystycznym. Wasze obawy budzi zbliżenie się Kościoła Wschodu do Kościoła Zachodu i urzeczywistnienie się Jedności!

 

Pokolenie niegodziwe i zepsute! Jak długo mam znosić twój bunt? Jednak mówię ci: to, czego się boisz, dokona się. To, czego się lę­kasz, urzeczywistni się. Na koniec Mój Kościół się zjednoczy i będzie jeden. Moja Modlitwa do Ojca  zostanie wysłuchana.

 

Czy obecnie będziecie wciąż trwać w waszych złych zamiarach? Słudzy Bestii, pewnego dnia - razem z Fałszywym Prorokiem, czyli drugą Bestią - poniesiecie jarzmo waszych win jak Śmierć. Dziś, jeszcze w tajemnicy, bierzecie za cel Tron Piotra, posługując się waszymi ludźmi, których umieszczacie na najwyższych stanowiskach, by zmienić Prawdę w liberalizm lub w coś innego. Fałszujecie Moje Święte Prawo i niszczycie je, aby usunąć Moją Tradycję. To dlatego Mój Ojciec pozbawi was wszystkiego, co posiadacie, podkładając ogień pod waszych dziesięć Wież i obnażając ich fundamenty. Wszyst­kie wasze drogocenne kamienie zostaną rozbite, a was samych poch­łonie ogień. Jeśli nie usłyszę waszego krzyku nawrócenia, wykonam wszystkie te rzeczy w krótkim czasie. Kościół ożyje! 

 

Prawdziwe Życie w Bogu

 

 

*

 

Potrzeba modlitwy o jedność chrześcijan. Możemy być pierwocinami jedności gromadząc się i modląc jednym sercem i jednym głosem.

 

 

 

Matka Boża:

„Błagam Moje dzieci o zjednoczenie się w sercach i w słowach, i o odbudowanie pierwotnego Kościoła Mego Syna w sercach. Mówię: Kościół pierwotny Mego Syna, gdyż ten Kościół zbudowany został na Miłości, Prostocie, Pokorze i Wierze... Rozumiem przez to, że odbudujecie budowlę we wnętrzu swych serc.” (23.09.91);

 

 

 

 Kluczem Mego Królestwa jest MIŁOŚĆ – Miłość w całej swej chwale. Miłość i Pokora staną się jeszcze innym kluczem: Kluczem do JEDNOŚCI” (9.08.89);

 

 

 

Jedność nadejdzie z pokorą i miłością. A teraz wasze serca niech cenią sobie to co mówię: aby osiągnąć jedność, potrzebuję zadośćuczynienia. (30.09.93);

 

 

 

Potrzebuję waszych serc, aby zbudować jedność w waszych sercach. Potrzebuję ofiar dla zjednoczenia Dwóch Sióstr!” (Kościola katolickiego i prawosławnego) (7.07.95).

 

 

by  nie należeć do większości, na której wypełniają się  proroctwa,  że  w tych czasach zamętu i deprawacji nawet dobrzy i wybrani

zostaną zwiedzeni, wciągnięci w pokusę i zniszczenie...;   by podobać się Bogu i dojść do przynależności do zachowanej, wiernej "Reszty"

 

16 maja 2020
10 kwietnia 2019, Prawdziwe Życie w Bogu (fragmenty) (...) Pozwól Mi powiedzieć ci: kiedy będziesz dzielić swoje życie ze Mną, zyskasz nieśmiertelność!  Nie lękaj się, raduj się! Niechaj twój duch

Zbawienie to przyjęcie Prawdy i Miłości.

 

  "Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane. Utrzymuję tę witrynę z własnych środków, a służyć ma ona powszechnemu dobru. Proszę więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystałem czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszam, proszę o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a natychmiast usunę. 

Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzę. Z codziennym darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie. 

Strony mogą zawierać pliki cookies.        Gdyby ktoś chciał wspomóc rozwój witryny...

                                                                                                                                                                                                   br.stanislaw@gmail.com

DEO   OMNIA  GLORIA

ET  BEATISSIMAE  VIRGINIS  MARIAE

 

 

Gorliwość i ufność

 Odsłon: 031773