"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane. Utrzymuję tę witrynę z własnych środków, a służyć ma ona powszechnemu dobru. Proszę więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystałem czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszam, proszę o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a natychmiast usunę. 

Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzę. Z codziennym darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie. 

Strony mogą zawierać pliki cookies.      

                                                                                                                                                                                                  br.stanislaw@gmail.com

CAŁA CHWAŁA BOGU

 

I Najświętszej Maryi Panny

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

PODSTRONA W  BUDOWIE

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

 

13.09.2002  

(...) Pragnę, stworzenie, abyście Mnie wszyscy widzieli. Oto dlaczego stale ukazuję Moją Miłość do was - od pierwszego dnia, w którym zaistnieliście. Czy któregoś dnia usłyszę od was: „Chwała bądź Bogu za to, że ukazał nam Swe nieskoń­czone Miłosierdzie, i za to, że nam pozwolił zakosztować Swej Dobroci? Bez Niego kto nam ukaże Jego Świętą Twarz w naszych sercach? Należeliśmy do tych, którzy uwierzyli, że mogą Cię odkryć przez samą tylko swoją świecką wiedzę i jedynie przez własne dociekania. Twój skarb, Panie, jest ukryty przed mądrymi z ich uczonymi studiami, przed tymi, którzy się chełpią, że znają Twoje tajemnice i Twoje du­chowe sprawy, choć w rzeczywistości nie znają Ciebie.”

 

Pouczałem was, abyście ukazując wasze nowe ja skupiali myśli tylko na sprawach niebieskich, aby się wam dobrze powodziło. Z radością głosiłem to całemu światu, bez czy­nienia różnic. Moim zamiarem jako Ojca było upiększenie i odnowienie Mojego stworzenia przez przemianę waszego życia w stałą modlitwę. Po cóż więc wszystkie te krzyki wo­kół Mojego Imienia? Dlaczego pozwalacie sobie na utratę waszego spokoju i na to, by świat wami kierował? Waszą boską rzeczywistością powinien być Bóg Trójosobowy, a wasze życie powinno się toczyć wokół niebieskich natchnień i powinno być głęboko ukryte w Moim Synu, Jezusie Chrystusie. (Por. Kol 3,2-3) Czy ktoś może o własnych siłach odkryć Moje nie­zgłębione Skarby? Pozostanie w ciemności, chyba że zosta­nie mu dane wewnętrzne światło pojmowania. (Por. J 14,28)

 

Powtarzam: Błogosławieni ci, którzy wierzą w Moje Mi­łosierne Wezwanie. Zyskają Moją przyjaźń i Moją zażyłość. Kto jest Źródłem chrześcijańskiego Poznania, Źródłem Proroctwa? To Duch Święty, który uczy i posługuje się wszel­kimi sposobami, aby przemienić i odnowić Moje stworzenie. A tych, którzy zapadli w sen i zaprzeczają proroctwu w waszych czasach, zapytajcie, czy pojęli Pisma i ich słowa. Na­maściłem proroków, aby głosili Moje Słowa aż do końca Czasu. (Por. Mt 23,34; 1Kor 12,28; Ap 22,6)    Wyposażyłem ich w ducha Eliasza. Czyż nie czyta­liście o „proroku, następcy po nim"? (Syr 48,8nn) 

 

Kto otwarł przede Mną dobrowolnie swe serce, pozwalając Mi je ogarnąć, ten zebrał żniwo życia. Pisma stają się dla niego nie za­pieczętowaną i Boską Pieśnią, Słowem żyjącym, wizją Boga, Boską szatą dla duszy. Moja obecność w nim oświeca go i wznosi Moje Królestwo w jego sercu. Cała tajemnica, która wydawała się zakryta, zostanie ujawniona, a Pisma staną się jak kantyk brzmiący i słyszalny dla waszych uszu. To Ja, wasz Oblubieniec, (Iz 54,5) 

wychodzący ze Swych Kró­lewskich Dziedzińców, aby zwrócić wasze serca do Mnie, przez Mój plan miłości.

 

Bądźcie świadomi, że wasze poko­lenie stale Mnie obraża i demon poucza je o posłuszeństwie wszystkiemu, co się przeciwstawia Mojemu Prawu Miłości i nie pochodzi od Boskiej Prawdy. To tak złe pokolenie poddaje się każdemu podmuchowi wiatru i idzie za każdą drogą wytyczoną przez szatana. Mój Syn i Ja daliśmy wam wszystkim teraz dość okazji do tego, byście do nas powrócili przez skruchę, gdyż jesteśmy współczujący i miłosierni, ale, ach! Tak wielu z was zwiodło własne zarozumialstwo... (...)

Prawdziwe Życie w Bogu

"Bądźcie świadomi, że wasze poko­lenie stale Mnie obraża i demon poucza je o posłuszeństwie wszystkiemu, co się przeciwstawia Mojemu Prawu Miłości i nie pochodzi od Boskiej Prawdy..."


14 December 2019

  W tych czasach wytycza się tak wiele dróg, łatwiejszych i przemierzanych przez wielu.  Prowadzą one jednak do spotkania ze Złym - ojcem kłamstwa. 

Droga Prawdy wyzwala z jego zniewoleń i wpływów, i prowadzi do spotkania z Osobą Boga Żywego.