"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane. Utrzymuję tę witrynę z własnych środków, a służyć ma ona powszechnemu dobru. Proszę więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystałem czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszam, proszę o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a natychmiast usunę. 

Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzę. Z codziennym darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie. 

Strony mogą zawierać pliki cookies.      

                                                                                                                                                                                                  br.stanislaw@gmail.com

CAŁA CHWAŁA BOGU

 

I Najświętszej Maryi Panny

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

PODSTRONA W  BUDOWIE

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych
  
Do wyższych rzeczy zostałem stworzony i dla nich pragnę żyć. ( św. Stanisław Kostka)
 

  Świat pogardził swoim Stwórcą, wyparł się Wszechmogącego, kpi sobie z Jego Prawa i wyśmiewa, i prześladuje pragnących je zachowywać. To szaleństwo, bo przecież Bóg nie pozwoli w nieskończoność z Siebie szydzić. A przecież nigdy w historii nie było tyle i tak łatwo dostępnych przeróżnych wiadomości i pouczeń na temat Boga, a nawet Jego przesłań i znaków czasu. Każdy, kto zapragnie szukać prawdy ma wręcz nieograniczony dostęp do wiedzy, do poznania, może uczyć się o Bogu, o tym, jak uzyskać Jego pomoc w prowadzeniu dobrego, owocnego, sensownego życia.  Ale przecież większość nie myśli samodzielnie, a jedynie naśladuje to, co jest akurat na fali, co modne, uznane, na topie, za czym wszyscy gonią, co za poprawne uznają wielcy tego świata, co zgodne z obowiązującą akurat ideologią.  

 

   Tu jest miejsce dla tych, którzy chcą iść dalej niż większość ludzi, którzy mają rzeczywiste pragnienie poznawać prawdę o Bogu,  poznawać Boga takiego, jakim Jest. Dla tych, którzy chcą otworzyć swoje serce Bogu na osobiste, bliskie z Nim relacje - by stawać się takim, jakiego On pragnie mnie widzieć i do czego pragnie mnie wykorzystać w Swoim dziele zbawienia świata. By już nie tylko Bóg był dla mnie, ale bym ja zapragnął całym sercem żyć dla Boga - tak jak On tego pragnie dla mojego i innych szczęścia. Pan Jezus z bólem powiedział:

       

 "Wiele dusz nie odpowiada na Moje Dzieła, bo nieliczni są ci, którzy chcą się zmienić"                                                                                                                                                 (PŻwB;16.05.88)

 

   Kto więc nie szuka, nie żyje wolą Bożą jest przeciw niej nawet, gdy wypowiada wiele razy dziennie słowa "...bądź Wola Twoja...".

Uczymy się zatem otwierać na Łaski, które pragnie nam dać. Uczymy się zachowywać i pielęgnować je w sobie z tą otwartością, że nie mają one służyć jedynie nam samym, mnie samemu. Wołamy nawzajem za siebie do Pana słowami pieśni: "Panie serce wielkie nam daj zdolne objąć cały świat".

Łaska Boża ma na celu uczynienie ze mnie kanału łask dla innych. Dla sióstr i braci na całym świecie z wyboru Jezusa i Maryi. A im bardziej się razem zjednoczymy, tym większy utworzymy kanał. Tak można by jeszcze świat uratować. Własny egoizm, szukanie siebie jednak nam w tym przeszkadza.

Wspieramy się więc w otwieraniu się na tę wewnętrzną przemianę, jaką może dokonać w nas jedynie Jezus i Maryja. Bo jest nią upodabnianie się do Ich Najświętszych Serc.

 

Otwieranie, upodabnianie nie dokonuje się inaczej, jak przez poznawanie prawdy o sobie, która wyzwala nas z naszych błędnych mniemań, złych upodobań, zniewoleń, lęków i uzdalnia nas do przyjmowania, doświadczania przemieniającej Bożej miłości.

To droga pod prąd tego świata, który zachęca każdego do rywalizacji, do swobodnego "używania życia" dopóki można, do szukania swojej własnej wielkości kosztem innych.  To zaś powiększa ludzki egoizm i pychę, rodzi podziały, zdystansowanie, jest powodem poczucia osamotnienia, huśtawki nastrojów, depresji i samobójstw. Doprowadza to też do ruiny kościół, który został powołany dla zbawienia świata, ale którego członkowie mieli nie być z tego świata. 

 

Poprzez wzrastanie ale w pokorze (naczyniu wszelkich cnót) uczymy się więc jak Jezus i Maryja myśleć, odczuwać, pragnąć, dążyć. A wszystko to po to  - jak dane nam jest w otrzymanym darze miłości pragnąć -  by całym swoim życiem otoczyć chwałą tak wspaniałego Trójjedynego Boga i najdoskonalszą Jego Córkę, wierną Oblubienicę i oddaną Matkę - Maryję. Teraz i  w wieczności. Teraz - dzięki przyjęciu i szerzeniu Bożej Prawdy i Miłości. 

 

(...) Módlcie się, aby otrzymać wielki dar drugiej Pięćdziesiątnicy, o którą błagacie i której oczekujecie. Duch Święty da światu pełne i doskonałe świadectwo o Jezusie.

Jezus Chrystus powinien być przyjęty, kochany, adorowany i naśladowany przez całą ludzkość jako wasz jedyny Odkupiciel i Zbawca.

Duch Święty otworzy umysły i serca wszystkich na przyjęcie światła Prawdy.

Dzięki temu będzie już tylko jedna owczarnia pod jednym Pasterzem... (DK586)

Jaki  jest sens prowadzić jeszcze tę witrynę internetową,  gdy cały świat ogarnięty jest przeraźliwym zgiełkiem słów? 
Niech będzie ona dla tych, którzy nie uznają się za wszystkowiedzących, doskonałych i niezmiennych naprawiaczy innych, lecz chcą coś więcej uczynić z samym sobą... 

29 November 2020