"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane. Utrzymuję tę witrynę z własnych środków, a służyć ma ona powszechnemu dobru. Proszę więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystałem czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszam, proszę o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a natychmiast usunę. 

Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzę. Z codziennym darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie. 

Strony mogą zawierać pliki cookies.      

                                                                                                                                                                                                  br.stanislaw@gmail.com

CAŁA CHWAŁA BOGU

 

I Najświętszej Maryi Panny

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

PODSTRONA W  BUDOWIE

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

 

SZATAN ZEŚLE NA ŚWIAT POTOP SWYCH OKRUCIEŃSTW

 25 marca 1944. KCz

Mówi Bóg Ojciec:

Wy teraz domagacie się tego, czego zrobienia roztropnie mój syn [Achaz] kiedyś odmówił, przez świętą bojaźń Bożą, opierając się próbie, którą Ja sam mu zesłałem, aby go doświadczyć. Por. Iz 7,10-12.

Wy robicie to nie dlatego, że Ja was próbuję, ale z po­wodu wymiotów waszego ducha buntowniczego i prowadzo­nego przez siły Zła, podżeganego przez waszego Wroga, którego kochacie o wiele bardziej niż Mnie, przez waszego Najwyższego Pana, ponad którego nie ma innego.

Żądacie znaku. Domagacie się go z sercem nieczystym, bluźnierczymi wargami. Żądacie więc go w sposób będący szyderstwem wobec mojej mocy, negując moje istnienie, przyzywacie Mnie bowiem i domagacie się ode Mnie znaku, ponieważ wątpicie w moje istnienie. /.../  Nie otrzymujecie znaku od waszego Boga, ponieważ Ja się nie objawiam temu, kto Mnie neguje. W zamian za to macie wiele znaków od tego, którego adorujecie jak niewolnicy. On, Wróg, zwielokrotni swe znaki Por. 2 Tes 2,8-12  i wy —już bardzo bliscy czasu uwielbienia dla apokaliptycznej Bestii /Por. Ap 13/  — jesteście zwodzeni i sądzicie, że twórca takich znaków jest większy ode Mnie. Wierzycie nawet, że tylko on istnieje. Mówicie: „Kim jest Bóg? Kto to jest?". W swoim wnętrzu odpowiadacie, aby us­prawiedliwić swoje podłości: „Boga nie ma".

Ja Jestem, Który Jestem. /Por.Wj3,13n/ Jestem wyższy od was i żadne moje ukazanie się nie może być zrozumiane przez ten świat, który popadł w ciemności i w najstraszniejszą głupotę. To, co wy uważacie za postęp, jest waszym cofnięciem się ku mro­kom pierwszych czasów, kiedy ludzie, utraciwszy Boga i swój Raj, byli zaledwie trochę wyżsi od zwierząt i doszli do takiego stopnia zepsucia, że postanowiłem wyniszczyć rasę, która wzbudzała moje oburzenie. Por. Rdz 6,7.

Koniec będzie taki, jak początek. Koło się zamyka, zespala­jąc ze sobą dwa mroczne końce. Nowy potop, czyli gniew Bo­ży, przyjdzie w innym kształcie, ale to również będzie gniew. Wierny mojemu słowu Ja nie zsyłam już potopu, pozwolę jed­nak na to, żeby siły szatańskie zesłały potop szatańskich okru­cieństw. /.../

Moje Światło, moje Słowo, zostało Nauczycielem tych nie­licznych, którzy je kochają i przyjęli Światło do siebie. Żadna ciemność nie może go ugasić, gdyż bronią tego Światła, swej miłości, nawet kosztem życia. Dzięki swej wiernej miłości będą mieć Życie we Mnie, gdyż już posiadają mojego Emmanuela, a więc mają już „Boga ze sobą". To ten Emmanuel, któ­rego Dziewica — połączona ze Mną - poczęła i zrodziła. To je­dyny znak dany przez Boga domowi Dawida, królestwu Judy, aby mu zapewnić trwałość, która byłaby wieczna, gdyby mój lud nie odrzucił mojego Emmanuela.

 

W zapowiedzi mojego proroka jest powiedziane: „On bę­dzie odżywiać się masłem i miodem, aż będzie umiał odrzucić zło i wybrać dobro". /Por. Iz 7,15/

 Dzięki swej mądrości On (Emmanuel) potrafił zawsze od­różniać Dobro od Zła. [Mądrość] przebywała w Nim nawet wtedy, kiedy żył na ziemi jako Człowiek, kiedy w Nim Boska natura uniżyła się przez wymóg miłości tak wielkiej, że nie potraficie jej zrozumieć. To ta miłość skłoniła Go do uniżenia samego Siebie — Jego, Nieskończonego — do nędzy wyznaczo­nej przez śmiertelne ciało. Nie potrzebował upływu lat, aby dojść do pełnego posiadania rozumu i zdolności poznania. Nie naruszał porządku [naturalnego] i chciał postępować stosow­nie do faz życia ludzkiego - wyglądając jak niezdolne dziecko, potem nieco bardziej zdolny dorastający młodzieniec - dlate­go ukrywał skarby swojej nieskończonej Mądrości.

Słowo prorockie oznacza, że On odżywiał się pokorą i żył w ukryciu aż do chwili, w której przyszła Jego godzina, aby się stać Nauczycielem Izraela, Panem świata, moim Świadect­wem, Obrońcą sprawy Ojca. Jak płomień wychodzący z krze­wu jaśniał On mocą swego Światła i swej mesjańskiej Natury, używając łagodności wobec dobrych, surowości wobec niego­dziwych, wstrząsając, nawadniając, zapładniając serca, dając człowiekowi — a nie Sobie, gdyż On tego daru nie potrzebował - zdolność poznania dla odróżnienia Dobra od Zła, aby usunąć wszelkie wątpliwości i niejasności co do Jego Osoby. Przy­szedł udoskonalić Prawo i wam je oddać, jaśniejsze dzięki Je­go nauczaniu. Swoim przykładem pokazał, jak je realizować. Przyszedł i tak pokochał Dobro i odrzucił Zło, że przyjął śmierć, aby Dobro zwyciężało w świecie oraz w sercach i aby Zło zostało pokonane przez Jego Boską krew.

Kiedy mój Chrystus osiągnął wiek dojrzały, nie było już „masła i miodu" dla Niego, lecz ocet i żółć. Ocet i żółć ostat­niej godziny zostały poprzedzone metaforycznym octem i żół­cią trzyletniego życia publicznego, kiedy to bez przerwy sprzeciwiali Mu się wrogowie, a Jego przyjaciele i uczniowie swą ociężałością utrudniali Mu [działalność].

Wargi mojego Chrystusa są jeszcze skurczone od żółci i od octu tego zuchwałego pokolenia i Ojciec jest przejęty bólem Syna. Ta udręka zamienia się w gniew przeciw wam, ludzie, którzy już nie po­siadacie ducha wiernego waszemu Bogu. Ofiara, która powta­rza się na ołtarzach ziemi, już nie jest dla was ocaleniem. Jak z Golgoty Krew Syna spłynęła na Jego zabójców, wołając do Mnie o Jego bólu i przyzywając mojej kary, tak dziś spada ona na was - ludzi zakłamanych i bluźnierców, kontestatorów i na­łogowców, nienawidzących Boga i człowieka, waszego brata - i znaczy was krwią i ogniem na potępienie.           Ziemia wyje jak stworzenie wystraszone przez potwory, które na niej żyją. Wszechświat drży z przerażenia na widok zbrodni, które okrywają Ziemię. Ja, Bóg wasz, drżę od Boskie­go gniewu z powodu waszego zepsucia ciała, umysłu, ducha. Ani litość Zbawcy, ani prośby Dziewicy i Świętych nie uśmie­rzają mojego gniewu. Zaprawdę, jak za czasów Mojżesza mówię: „Tego, kto zgrzeszy przeciw Mnie, wymażę z mojej Księ­gi, a jeśli przyjdę między was, wyniszczę was".

Zaprawdę powiadam wam, że jak do przyjaciół mówię tylko do dzieci, które Mi zostały, ponieważ ich wierność zna­lazła łaskę w moich oczach. Ukażę im moje Dobro i zlituję się nad nimi. Zaświadczę wam w jeszcze większym stopniu o mo­jej życzliwości niż wobec mojego sługi Mojżesza, gdyż Syn mój najświętszy przyniósł wam swoją łaskawość i odbudował Królestwo Dobroci. Ja, bez czekania na dzień waszego przyjś­cia do Nieba, sprawię, że zabłyśnie w was Oblicze mojego Chrystusa, o moje wierne dzieci, które Mnie uwielbiacie ze świętym szacunkiem i synowską miłością.

[Kochajcie to Oblicze], gdyż kto je kocha, Mnie kocha. Ko­chajcie je, gdyż jest waszym ratunkiem. Gwiazda nie wstała jedynie dla Jakuba, ale dla tych wszystkich, którzy kochają Boga ze wszystkich sił. Chrystus-Gwiazda, po walkach ziemskich, przyprowadzi ich do Nieba, gdzie jest przygotowane dla was miejsce, o błogosławieni, dla których moje Słowo  nie przyjęło Ciała na próżno i mój Chrystus nie umarł na darmo.

/.../   do 9,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZATAN ZEŚLE NA ŚWIAT POTOP SWYCH OKRUCIEŃSTW

21 November 2019
Najświętsza Maryja Panna zaprasza na Wieczernik

  W tych czasach wytycza się tak wiele dróg, łatwiejszych i przemierzanych przez wielu.  Prowadzą one jednak do spotkania ze Złym - ojcem kłamstwa. 

Droga Prawdy wyzwala z jego zniewoleń i wpływów, i prowadzi do spotkania z Osobą Boga Żywego.