"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane.     Utrzymujemy tę witrynę z własnych środków bez czerpania korzyści (nie zawiera reklam), a służyć ma ona powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie Boża Prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie.  

Strony mogą zawierać pliki cookies.                                                                                                                                      br.stanislaw@gmail.com

 

DEO   OMNIA  GLORIA

 

ET  BEATISSIMAE  VIRGINIS  MARIAE

 

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

Pan Bóg nie uczyni niczego, jeśli nie objawi swego zamiaru sługom swym...   Am 3,7

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

Moje Niepokalane Serce powinno obecnie stać się nowym duchowym Wieczernikiem, w którym wszyscy powinniście się gromadzić dla otrzymania daru drugiej Pięćdziesiątnicy...

 

 

(...)

Jestem prawdziwą Matką Boga, ponieważ Jezus, który zrodził się ze Mnie i został złożony w żłobie, jest prawdziwym Synem Boga.

On jest przedwiecznym, współistotnym Ojcu Słowem, które przyjmuje Swą ludzką naturę w Moim dziewiczym łonie. On jest darem miłości Ojca: «Bóg tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał». On jest ujawnieniem Jego Boskiego Miłosierdzia. Jezus zrodził się ze Mnie, aby być waszym Odkupicielem, aby uwolnić ludzkość z niewoli szatana i aby doprowadzić ją do pełnej wspólnoty życia i miłości z Bogiem.

 

Ja jestem Matką Miłosierdzia.

 

Moje matczyne zadanie polegało na daniu wam Jezusa, który jest objawieniem miłosiernej Miłości Ojca. Aby przyjść do was, Boskie Miłosierdzie posłużyło się drogą Mego Boskiego i niepokalanego macierzyństwa.

 

Jestem także waszą Matką. Pod Krzyżem, z woli Mojego Syna Jezusa, stałam się prawdziwą Matką całej ludzkości, odkupionej i zbawionej przez Niego.

 

Boskie Miłosierdzie Jezusa, aby dojść do was, musi więc przejść przez matczyną drogę Mojego Niepokalanego Serca. Oto dlaczego tryumf Mojego Niepokalanego Serca zbiega się z tryumfem Bożego Miłosierdzia w świecie.

 

Ja jestem Matką Miłosierdzia.

Zostało Mi powierzone zadanie przygotowania ludzkości na przyjęcie niebiańskiej rosy Bożego Miłosierdzia. Weszliście teraz w lata przygotowujące was do tego nowego i drugiego Adwentu. Są to lata najważniejsze i najtrudniejsze, najboleśniejsze i najbardziej krwawe, ponieważ muszą się w nich wypełnić ostatnie wydarzenia, które wam przepowiedziałam.

 

Dlatego właśnie Moje matczyne i miłosierne działanie polega w tych latach na:

 

1) Prowadzeniu was drogą nawrócenia i powrotu do Pana.

Pragnę udzielić wam łaski przemiany serca i życia. Pomagam wam uwolnić się od grzechu, pokonać wasze namiętności, zwyciężyć zło. Prowadzę was do pełnego pojednania się z Panem, waszym Bogiem. Trzeba, aby szybko doszło do tego powszechnego pojednania dla przygotowania was tą drogą na wielkie doświadczenie czekające was dla całkowitego oczyszczenia całej ludzkości.

 

2) Prowadzeniu was do intensywnego doświadczania modlitwy.

To dlatego proszę was o mnożenie i szerzenie wszędzie Wieczerników, o które zabiegałam: dla Kapłanów, dzieci, młodzieży i rodzin. Moje Niepokalane Serce powinno obecnie stać się nowym duchowym Wieczernikiem, w którym wszyscy powinniście się gromadzić dla otrzymania daru drugiej Pięćdziesiątnicy. Oczyszczenie świata dokona się przez działanie Ducha Miłości, który z Niebios rozszerzy Swój gorejący ogień dla odnowienia oblicza tej ziemi.

 

3) Udzieleniu wam pomocy w przeżywaniu godziny wielkiej próby.

Czekają was cierpienia, jakich nigdy nie doświadczano aż do dzisiejszego dnia, zbliża się bowiem chwila powszechnej odnowy. Szatan zostanie pokonany, moc zła zostanie zniszczona. Jezus ustanowi Swe chwalebne królestwo pomiędzy wami i powstaną nowe niebiosa i ziemia nowa.

 

Bez nadzwyczajnego zadziałania Mojej macierzyńskiej miłości nie moglibyście znieść boleści tej wielkiej próby, która przyszła teraz na wszystkich.

 

Ja jestem Matką Miłosierdzia.

To Mnie zostało powierzone macierzyńskie zadanie towarzyszenia Kościołowi w godzinie Jego największego cierpienia, gdyż musi on wejść na Kalwarię swej ofiary i męczeństwa. Posłużę się Moim miłosiernym działaniem, pomagając mu w niesieniu krzyża zdrady i opuszczenia, wtedy gdy powszechne stanie się odstępstwo i kiedy wejdzie do niego człowiek niegodziwy, przepowiedziany przez Boskie Pisma, noszący w swym łonie ohydę spustoszenia.

 

Moje miłosierne działanie stanie się jeszcze silniejsze, gdy Moi synowie będą prześladowani i więzieni, torturowani i prowadzeni na męczeństwo. Wtedy ukażę się im w nadzwyczajny sposób, zgodnie z tajemniczym planem, jaki Moje Niepokalane Serce ułożyło we wszystkich szczegółach.

 

Ja jestem Matką Miłosierdzia.

(...) Nie lękajcie się. Ja jestem z wami i ujawniam Moją obecność w sposób nadzwyczajny. Im bardziej będziecie wchodzić w czas oczyszczającej próby, tym silniej będziecie odczuwać Moją matczyną i miłosierną obecność. Błogosławię was w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Jestem prawdziwą Matką Boga. Ja jestem Matką Miłosierdzia. Jestem także waszą Matką.  Wieczernik (DK 536)

2021/06/06
Dowody na istnienie Boga - Wszechświat i życie - dzieło przypadku czy niepojętej Inteligencji?  Część 4. Czy matematyka rządzi Wszechświatem i życiem? Kto wymyślił matematykę? Niezwykłość i tajemniczość królowej nauk.   Zgłębienie prawdy.