O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

PODSTRONA W  BUDOWIE

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

    M O D L I T W Y

 

Dusza, gdy się modli do Mnie, poznaje samą siebie. 

W najskrytszych ciemnościach dusza dostrzega to, co ją szpeci i zasłania obraz całej Naszej Trójcy Świętej w niej.  (Orędzia Trójcy Świętej)

 

18 lutego 2020
     O Jezu cichy i pokornego serca, Ty powiedziałeś, że ten, kto trwa w nauce Twojej pozna Prawdę, a  Prawda go wyzwoli. Uznaję tę prawdę, że pycha jest gorsza od niewiary,
21 czerwca 2020
  MODLITWY EGZORCYZMY Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów. Ty któraś otrzymała od Boga posłannictwo i władzę by zetrzeć głowę szatana proszę Cię pokornie rozkaż mówcom Anielskim aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając wszędzie strąciły głęboko do
24 marca 2020
Wybrane modlitwy poranne (nie tylko) Podczas przebudzania się: - Pierwszą myśl skierować ku Maryi. Przywitanie, pozdrowienie, oddanie Jej swoich snów, myśli, uczuć, pragnień, obaw, woli, oddanie swojej słabości, trudności z porannym "rozruchem". Prośba, by wlała w moje serce
17 marca 2020
LITANIA DO NIEPOKALANEGO SERCA MARYI   (wszystkie wezwania zaczerpnięte są z współczesnych Orędzi Jezusa i Maryi)  Ojcze, Boże Stworzycielu                                               - zmiłuj się nad nami Synu Ojca, Boże Odkupicielu i Zbawicielu świata          - zmiłuj się nad nami Duchu Święty, Boże
14 marca 2020
  «Jezu, Maryjo, Józefie - niech mój dom będzie waszym domem» Jezus mówi: « Pisz: Najświętszy Królu, Serce godne uwielbiania, mój Mistrzu i mój Panie — proszę Cię — bądź Królem mojego domu. Niech Twoje Serce pełne miłosierdzia rozsiewa
21 lutego 2020
I. Bądź uwielbiony Duchu Święty Boże. Proszę Cię Dawco życia zachowaj dusze wszystkich ludzi od wszelkiego złego nastawienia i ulegania pokusom. Pomóż Kościołowi wzrastać w Łasce i mądrości, by nie unosiły nas błędy. Panuj nade mną w świętości.

KORONKA

O UŚMIERZENIE GNIEWU BOŻEGO

znana jako "Koronka do Bożego Miłosierdzia"

podyktowana przez Pana Jezusa s. Faustynie

 

 

"Na drugi dzień rano, kiedy weszłam do naszej kaplicy, usłyszałam te słowa wewnętrznie:

- Ile razy wejdziesz do kaplicy – odmów zaraz tę modlitwę, której cię nauczyłem wczoraj.

Kiedy odmawiałam tę modlitwę, usłyszałam w duszy te słowa: Modlitwa ta jest na uśmierzenie gniewu Mojego, odmawiać ją będziesz przez dziewięć dni na zwykłej cząstce różańca w sposób następujący: najpierw odmówisz jedno Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo i Wierzę w Boga, następnie na paciorkach Ojcze Nasz mówić będziesz następujące słowa: Ojcze Przedwieczny, ofiaruje ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego; na paciorkach Zdrowaś Maryjo, będziesz odmawiać następujące słowa: dla Jego bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Na zakończenie odmówisz trzykrotnie te słowa: Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny – zmiłuj się nad nami i nad całym światem".

(DZIENNICZEK św. s. Faustyny - 476)

 

*

Każdą duszę bronię w godzinie śmierci, jako swej chwały, która odmawiać będzie tę koronkę, albo przy konającym inni odmówią, jednak odpustu tego samego dostępują. Kiedy przy konającym odmawiają tę koronkę, uśmierza się gniew Boży, a Miłosierdzie Niezgłębione ogarnia duszę i poruszą się wnętrzności Miłosierdzia Mojego, dla Bolesnej Męki Syna Mojego.                                                          (Dz 811)  

 

*

 

O trzeciej godzinie błagaj Mojego miłosierdzia szczególnie dla grzeszników, i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej Męce, szczególnie w Moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego. Pozwolę ci wniknąć w Mój śmiertelny smutek, w tej godzinie nie odmówię duszy niczego, która Mnie prosi przez Mękę Moją....                    (Dz 1320)

 

*

 

Modlitwa podyktowana przez Jezusa

*

Bądź wdzięczny za łaski jakich ci udzielam oraz za te, jakich udzielam ludziom za twoim pośrednictwem. (Słowo Pouczenia 291)

 

*

 

Proś Mnie często,

bym wzmógł w tobie

pragnienie Mnie,

smak i radość  obcowania ze Mną.  Takiej modlitwy

wysłuchuję z przyjemnością.

 

*

 

Przyzywaj Mnie

jak światła, które zdolne jest

oświecić twój umysł, 

jak ognia, który zdolny jest

rozpalić twoje serce,

jak mocy, która zdolna jest

pokrzepić twoje siły.

 

Wzywaj   mnie

jak przyjaciela, który pragnie dzielić

z tobą wszystko, czym żyjesz,  

jak Zbawiciela, który pragnie oczyścić twoją duszę z egoizmu,   

jak Boga, który pragnie zanurzyć cię

w Sobie już tu na ziemi,

zanim jeszcze całkowicie zatoniesz

w światłości wiekuistej. (…)

Wzywaj Mnie. Kochaj Mnie.

Niech przeniknie cię pewność,

że zostałeś umiłowany do szaleństwa, taki jaki jesteś ze wszystkimi

twoimi ograniczeniami i nędzą,

bo masz stać się tym, czym pragnę,

to jest rozżarzoną pochodnią

        Bożej Miłości.             

                                           (GPM22)

 

 

Nigdy nie przestawaj aię modlić. Zachowaj swego ducha skupionego jedynie na Mojej niezmiennej Boskości.

                              (PŻwB 11.11.98)

 

*

Oto modlitwa, którą chcę byś odmawiał we wszystkich okolicznościach życia:

 

Mój Jezu, tylko tak, jak Ty chcesz,

kiedy Ty chcesz i w taki sposób

w jaki Ty chcesz.

Tobie, który wszystko czynisz

z potęgą i słodyczą,

i który napełniłeś ziemię Twoją rozmaitą łaską,

chwała i dziękczynienie. Amen

 

 

 

 

   

Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź całkowicie mnie ogarnąć, aby Twoje Intencje stały się moimi intencjami, Twoje Pragnienia - moimi pragnieniami, Twoje Słowa - moimi słowami, Twoje Myśli - moimi myślami.

 

Pozwól mi schronić się w głębinach Twego Najświętszego Serca. Wyniszcz mnie całkowicie. Będę adorować Twoje Najświętsze Serce wgłębi mego serca. Obiecuję służyć Twemu Najświętszemu Sercu z żarem w moim wnętrzu. Będę Ci służyć z gorliwością, z żarliwością większą niż wcześniej. Je­stem słaby, lecz wiem, że Twoja Siła mnie podtrzy­ma. Nie pozwól mi stracić cię z oczu ani nie pozwól mojemu sercu rozpraszać się. Będę szukać wyłącznie Twego Najświętszego Ser­ca i pragnąć będę tylko Ciebie samego.

 

Najświętsze Serce Jezusa, spraw, abym znienawidził wszystko, co sprzeczne jest z Twoją i z Twoją Wolą. Przesiej mnie przez sito, wiele, wiele razy, aby upewnić się, że żaden rywal nie ocalał we mnie. Począ­wszy od dziś, zacieśnij więzy Miłości, którym mnie oplotłeś, i spraw, by moja dusza pragnęła Ciebie, a moje serce było chore z miłości do Ciebie.

 

Najświętsze Serce Jezusa, nie zwlekaj. Przyjdź objąć całą moją istotę Płomieniami Twojej żarliwej Miłości. Niech wszystko, co odtąd uczynię, będzie wykonane jedynie dla Twojego Dzieła i dla Twojej Chwały, nic dla mnie. Ofiarowuję Ci moje życie i począwszy od dziś chcę być niewolnikiem Twojej Miłości, ofiarą Twoich Gorących Pragnień i Twojej Męki, dobrodziejstwem Twojego Kościoła, ofiarą Twojej Duszy. Spraw, by moje rany - poprzez gorycz, którą będę odczuwać na widok głuchoty dusz oraz ich upadków - stały się podobne do tych, które zadano Tobie w czasie Twego Ukrzyżowania. Daj radość mojej duszy.

 

Najświętsze Serce Jezusa, nie oszczędzaj mi Twego Krzyża, jak Ojciec go Tobie nie oszczędził. Weź moje oczy, moje myśli moje pragnienia, aby stały się własnością Twego Najświętszego Serca. Jestem niegod­ny i na nic nie zasługuję, jednak dopomóż mi, abym wiernie żył moim aktem poświęcenia się, wzywając niestrudzenie Twojego Świętego Imienia. Spraw, niech mój duch odrzuci wszystko, co nie jest Tobą.

Najświętsze Serce Jezusa, spraw, by moja dusza mogła znosić, bardziej niż kiedykolwiek przedtem, Rany Twego Ciała dla nawrócenia dusz. Oddaję dobrowolnie moją wolę Twojej Woli teraz i na wieki. Amen.

                                                                       Prawdziwe Życie w Bogu  26.01.92

AKT ODDANIA SIĘ NAJŚWIĘTSZEMU SERCU JEZUSA

podyktowany Vassuli przez Pana Jezusa

Prosta mowa serca twojego milsza Mi jest aniżeli hymny układane na cześć Moją.  (Dzienniczek 797)


Modlitwa do Trójcy Przenajświętszej
bł. Elżbiety od Trójcy, karmelitanki 

* * *
Boże mój, Trójco, którą uwielbiam, pomóż mi zapomnieć o sobie samej, abym mogła zamieszkać w Tobie, nieporuszona, spokojna - tak, jakby moja dusza była już w wieczności. Oby nic nie zmąciło mego pokoju, ani nie wyprowadziło mnie z Ciebie, o mój Niezmienny, ale niech każda chwila unosi mnie coraz dalej, w głębię Twego Misterium! Uspokój duszę moją. Uczyń ją swym niebem, swoim mieszkaniem umiłowanym i miejscem swego spoczynku. Niech nigdy nie zostawię Cię tam samego, ale niech trwam tam całą sobą, cała- czuwając przebudzona w wierze, cała- adorując (wielbiąc), cała – poddana Twemu twórczemu działaniu.

*
O Chryste mój, Umiłowany, ukrzyżowany z Miłości! Chciałabym zostać oblubienicą, Twego Serca. Chciałabym złączyć się z Tobą w jedno. Chciałabym okryć Cię chwałą, i ukochać Ciebie tak, iżbym śmierć poniosła z miłości! Ale czuję swą bezsilność. Błagam Cię, przyoblecz mnie w siebie, i duszę moją dostosuj do wszelkich poruszeń Swojej duszy. Ogarnij mnie, pochłoń, zanurz, zastąp moje miejsce, aby moje życie promieniowało jedynie Twoim życiem. Przyjdź do mnie, jako Ten, który uwielbia, wynagradza i zbawia.
* O, Verbum, Odwieczne Słowo mego Boga! Chcę przebyć życie słuchając Ciebie. Chcę być najzupełniej pojętną, aby Cię zrozumieć, od Ciebie wszystkiego się nauczyć. A następnie, poprzez ciemności, całą pustkę i własną bezsilność, chcę zawsze wpatrywać się w Ciebie i trwać w Twojej wielkiej Światłości, Gwiazdo moja umiłowana! Olśnij mnie tak, abym nie zdołała oddalić się poza okrąg promieni Twego światła.

*
Ogniu trawiący, Duchu Miłości, zstąp na mnie! Niech w mojej duszy dokona się jakby wcielenie Słowa. Niech stanę się dla Niego jakby nowym człowieczeństwem, w którym mógłby odnawiać swą Tajemnicę.

*
A Ty, mój Ojcze, skłoń się ku swemu ubogiemu, maleńkiemu stworzeniu, "osłoń je swym Cieniem", racz w nim widzieć jedynie "Umiłowanego", w którym złożyłeś całe swe upodobanie.

 *
O, moi Trzej! moje Wszystko! Moja Szczęśliwości! Samotności nieskończona! Bezmiarze, w którym się zatracam! Oddaję się Wam, jako zdobycz ofiarna. Ukryjcie się we mnie, ażebym mogła ukryć się w Was, w oczekiwaniu na wejście w waszą Światłość i przepaść bezmiaru waszych doskonałości.
 
27 lutego 2020
KONANIE I POJMANIE W GETSEMANI (fragmenty) Droga  (z domu "Wieczernika" do ogrodu Getsemanii) jest całkiem cicha. Jedynie woda spływająca ze źródła do kamiennego zbiornika przerywa głębokie milczenie. Wzdłuż murów domów,
28 lutego 2020
1 (I) JEZUS NA ŚMIERĆ SKAZANY "Odpowiedz mi. Ja jestem Twoim Arcykapłanem. W imię Boga żywego zaklinam Cię! Powiedz mi: czy Ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym?" "Jak rzekłeś. Jestem Nim.
05 marca 2020
2 (II) JEZUS BIERZE KRZYŻ             Po Swoim skazaniu Jezus stoi strzeżony przez żołnierzy, oczekując na krzyż nie dłużej niż pół godziny. Przybywa dwóch łotrów, z których każdy otoczony jest jedną
06 marca 2020
3 (III)   JEZUS PIERWSZY RAZ UPADA Jezus posuwa się naprzód, zadyszany. Każda dziura w drodze jest pułapką dla Jego chwiejącej się stopy i udręką dla Jego poranionych ramion, dla Jego
09 marca 2020
4 (VII)   JEZUS DRUGI RAZ UPADA Longin przynagla i żołnierze zmuszają biednego Jezusa do postępowania naprzód. Podejmują marsz, coraz powolniejszy mimo wszystkich wysiłków. Jezus tak się zatacza w Swym marszu,
11 marca 2020
  5 (IX)    JEZUS TRZECI RAZ UPADA Żydzi ze wszystkich stron góry weszli na drogę i pobiegli nią do przodu. Zlani potem, wdrapując się – ażeby przejść poprzez rzadkie i cierniste
19 marca 2020
6(VIII)    POUCZENIE NIEWIAST  Longin daje rozkaz, żeby udać się dalej drogą najdłuższą, która wznosi się spiralnie na szczyt.  (...) Widzę, że wyżej droga bezpośrednia przecina się cztery razy z tą,
19 marca 2020
7 (VI)    MIŁOSIERNA WERONIKA  Jezus lewą ręką ociera pot i krew. Spływa Mu ona do oczu, sączy się po czerwonych policzkach i szyi, z żył nabrzmiałych przez dyszące bicie serca,
24 marca 2020
8(IV) Spotkane Jezusa z Matką.      Jezus jest zlany potem, bo słońce tego burzowego dnia pali jak płomień, a rozpalone zbocze góry dołącza się do żaru słońca. Jakie musiało być działanie
30 marca 2020
  9 (V)  Szymon  Cyrenejczyk niesie krzyż Jezusa [W czasie krótkiego postoju podczas spotkania Jezusa z Matką, setnik...]  Longin zauważa stojący wóz. Z pewnością podjechał tam z ogrodów znajdujących się u
01 kwietnia 2020
  10 (X)  Jezus obnażony z szat   Longin zatrzymuje się i rozkazuje, aby wszyscy zostali usunięci, by szczyt, miejsce egzekucji, był wolny. Połowa centurii wykonuje bezlitośnie rozkaz, wbiegając na małą przestrzeń
02 kwietnia 2020
11(XI) Jezus do krzyża przybity Złoczyńcy są już przyczepieni do krzyży i ustawieni na miejscach: jeden po prawej, a drugi po lewej stronie w odniesieniu do miejsca przeznaczonego dla Jezusa.
02 kwietnia 2020
12(XII) Jezus na krzyżu umiera Wzgórze Golgoty ma swe trofeum i swą gwardię honorową. Na krańcu najwyższym - krzyż Jezusa. Obok - dwóch rzezimieszków. Połowa centurii zbrojnych żołnierzy - u
02 kwietnia 2020
13 (XIII) Ciało Jezusa w ramionach Matki  Nikodem i Józef  przechodzą przez miasto wydane na pastwę przerażenia. Ludzie biegają, bijąc się w piersi, odskakują w tył lub odwracają się przerażeni,
02 kwietnia 2020
14(XIV) Złożenie w grobie. Rozłąka    Mały orszak po zejściu z Kalwarii, odnajduje u jej stóp, wykuty w górze, grób Józefa z Arymatei. Wchodzą tam z Ciałem Jezusa. Jest to pomieszczenie
11 kwietnia 2020
Fragmenty Poematu Boga - Człowieka 6,1-5 Mówi Jezus: (...) Żadnego cierpienia Mi nie zaoszczędzono. Ani cierpienia ciała, ani umysłu, ani serca, ani ducha. Doznałem wszystkich, wszystkich zakosztowałem, napoiłem się wszystkimi
11 kwietnia 2020
NOC WIELKIEGO PIĄTKU  «Jezu! Jezu! Gdzie jesteś? Czy jeszcze Mnie słyszysz? Czy słyszysz Twą biedną Mamę, wykrzykującą w tej chwili Twoje święte i błogosławione Imię, którego strzegła przez tyle godzin
13 kwietnia 2020
15 (XV) Zmartwychwstanie Jezusa. Ukazanie się Matce i Marii Magdalenie Nie ma jeszcze ani jednego promienia słońca. Na niebie, od strony wschodu, jest teraz całkiem zaróżowiony obszar. Coraz bardziej powiększa

Męka w Getsemani i Droga Krzyżowa Jezusa Chrystusa;

współcierpienie Maryi -

 

w wizji mistyczki Marii Valtorty opisanej w Poemacie Boga-Człowieka

z nauczaniem Pana Jezusa danym przez Alicję Lenczewską i innych mistyków.

   

Numeracja stacji Drogi Krzyżowej według rzeczywistego przebiegu (w nawiasie tradycyjny numer stacji)

 

      Do codziennego odmawiania


 

 
Boskie Serce Jezusa,
ofiaruję Ci przez
Niepokalane Serce
Najświętszej Maryi Panny
wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego,
jako wynagrodzenie za grzechy moje
i całego świata.
Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata.
Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki,
za Ojca Świętego,
a zwłaszcza na intencje miesięczną,
oraz na intencję misyjną,
jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen
 
 
Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
 
Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen
 
 
 
Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich
 
 
„Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”
 
 
„Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

 

Przenajświętszy Wiekuisty Boże

Przenajświętszy Wszechmogący i Łaskawy

Przenajświętszy Wszechwiedzący i Miłosierny

Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

 

MODLITWY UWIELBIENIA

 

 

 

Ach! Mój PANIE, jakże jesteś wspaniały!

Święte jest Twoje Imię, trzykroć Święte!

Twoja prawość otacza Cię chwałą w naszej nieprawości.

Wierność otacza Cię chwałą w naszej niewierności.

Niech wszystkie serca szukają Ciebie, mój Panie

i niech wzywają Twojego Imienia.

Niech ten, kto nigdy Ciebie nie szukał znajdzie Cię,

aby i on powiedział Ci:

„Tylko w Bogu jest moje Życie, moja radość i mój pokój.

Z kim możecie Go równać?

Rozwinąłem się dzięki Jego Zbawieniu i cieszę się teraz w Jego Wielkiej Miłości.

Chwała najwyższemu! Chwała mojemu BOGU trzykroć Świętemu !„

 

PANIE, Ty Jeden jesteś BOGIEM, chcę zawsze głosić Twą zbawczą sprawiedliwość.

 

 

 

Chwała Tobie  NAJWSPANIALSZY  BOŻE!

Panie Boże Wszechmogący bądź błogosławiony.

Niech się objawi wszystkim Twoja Chwała.

Niech Twoje Słowa wnikną do naszych serc,

niech je pociągną, otworzą, oczyszczą i uświęcą. 

 Niech Twoje Królestwo zapanuje na ziemi.

Niech  uwielbiane będzie Twoje Święte Imię.

Ojcze uczyń to czego pragniesz,  niech Twoja wola  się stanie.

 

 

TY jesteś jedynym BOGIEM,

moją jedyną Nadzieją, moją jedyną Miłością;

 BOGIEM, któremu nie ma  równych, najbardziej Tkliwym i Delikatnym.

Twoje Serce bije Miłością i Współczuciem.

O OJCZE pełen Miłosierdzia, udziel nam potężnego tchnienia Twego DUCHA, 

aby  nas  wszystkich  ożywić  dla Twojej  Chwały. Amen.

 

 

Boski OJCZE,   słodka Nadziejo naszych dusz,

bądź znany, czczony i kochany przez wszystkich ludzi !

Boski OJCZE, nieskończona Dobroci objawiająca się ws zystkim narodom,

bądź znany, czczony i kochany przez wszystkich ludzi !

Boski OJCZE, dobroczynna Roso dla ludzkości,

 bądź znany, czczony i kochany przez wszystkich ludzi !

 

 

Kocham Cię  JEZU, mój Panie,

TY jesteś moim Życiem, moją Radością, moją Nadzieją, moim Pokojem, moją Siłą, 

moim oddechem, moim   wypoczynkiem,   moim   spojrzeniem, 

  moim   uśmiechem,  moim Wszystkim.

Oddycham dla CIEBIE, dla CIEBIE się uśmiecham, ufam TOBIE, wierzę w CIEBIE.  

  BĄDŹ  BŁOGOSŁAWIONY.

 

 

O Najświętsze Serce JEZUSA,

mój Panie, którego uwielbiam, oddaję CI moją wolę.

Uczyń mnie narzędziem Twojego  Pokoju  i Twojej Miłości.

 Uczyń mnie ofiarą Gorących Pragnień Twojego Najświętszego Serca.  Amen.

 

 

PANIE weź moją duszę, weź mój umysł

Mój Panie JEZU, weź moje serce, wszystko należy do CIEBIE.  

   Twoja Miłość lepsza jest niż samo życie.  W TOBIE  pokładam moją nadzieję.  Amen.

 

      

 

                        BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY,    PANIE   Pełen  Miłosierdzia!

To do Ciebie należy Cała  Wielkość, Wszelka Moc i Cała Wspaniałość.

Do Ciebie należy Władza, Ty jesteś Panem nad wszystkim.

Dzięki Tobie i przez Ciebie zstąpi Jedność jak błyskawica,

aby uczcić i uwielbić Twoje Ciało. Amen.

 

                             

Śpiewajcie KRÓLOWI Pokoju,

Śpiewajcie Nieśmiertelnemu,  BOGU  Wszechmogącemu.

 Otwórzcie wasze serca i pozwólcie, by je pochłonęła Jego Miłość.

Śpiewajcie Panu i Królowi!    Wychwalajcie Jego przyjście.

 Chwała niech będzie  Najwyższemu!   Chwała  niech  będzie   Świętemu Świętych !

Uwielbiony niech będzie nasz Pan!   Błogosławiony niech będzie nasz Pan,    ponieważ

Jego Miłosierdzie i Jego Miłość rozciąga się na zawsze z pokolenia na pokolenie. Amen.

 

    

 

O, Ukochany STWORZYCIELU, DUCHU ŚWIĘTY,

błogosławię Cię za Dzieła, które na mnie zlałeś.

Błogosławię Cię za Światło, które mi zesłałeś. 

 Chwała Bogu Wszechmogącemu

 

 

        

DUCHU PRZENAJŚWIĘTSZY,

którego kocham z całej duszy mojej, uwielbiam CIĘ.

 Oświecaj mnie, wzmacniaj mnie, kieruj mną. Pokrzepiaj mnie, pocieszaj mnie.

Obiecuję/pragnę: poddać się wszystkiemu, co mnie spotka z TWEJ woli  i  przyjąć wszystko,

 co pragniesz aby mnie spotkało.

 

DUCHU PRZENAJŚWIĘTSZY, obdarz świat pokojem.

 

 

                     

NIEPOKALANA

Tobie oddaje moje myśli, słowa i czyny,  całe moje życie, śmierć i wieczność.   

 Amen.

 

 

 

                    Rozmyślanie nad przeczytanym fragmentem z Pisma Świętego czy z Orędzi.

                         Prośba by Jezus pokierował naszym wyborem, dając słowa jakie chce nam przekazać.

 

                     „Chwała Ojcu,  Synowi, Duchowi Świętemu...”.

 

 

Powstrzymaj  mnie od drogi  kłamstwa,  obdarz

 

mnie łaską Twojego Prawa. Nie odbieraj  moim

 

ustom słowa prawdy. (z Ps119)

 

Biblia

  "Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane. Utrzymuję tę witrynę z własnych środków, a służyć ma ona powszechnemu dobru. Proszę więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystałem czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszam, proszę o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a natychmiast usunę. 

Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzę. Z codziennym darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie. 

Strony mogą zawierać pliki cookies.        Gdyby ktoś chciał wspomóc rozwój witryny...

                                                                                                                                                                                                   br.stanislaw@gmail.com

DEO   OMNIA  GLORIA

ET  BEATISSIMAE  VIRGINIS  MARIAE

 

 

Gorliwość i ufność

 Odsłon: 032933