"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

    M O D L I T W Y

 

Dusza, gdy się modli do Mnie, poznaje samą siebie.  W najskrytszych ciemnościach dusza 

dostrzega to,  co ją szpeci i zasłania obraz całej Naszej Trójcy Świętej w niej.  (Orędzia Trójcy Świętej)

 

 Kiedy się modlicie, zawsze, zawsze, zawsze jednoczcie się ze Mną. Będę się modlił głośno za was,

okrywając wasz ludzki głos Moim głosem Boga-Człowieka. Wezmę waszą modlitwę w Moje przebite ręce i wzniosę ją do Ojca,

a stanie się hostią nieskończenie cenną. Mój głos stopiony z waszym wzniesie się jak synowski pocałunek do Ojca

i purpura Moich ran uczyni cenną waszą modlitwę. Trwajcie we Mnie, jeśli chcecie mieć Ojca w was, z wami i dla was. (MV2,2)

 

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aż modlitwa stanie się dla was radością...  NMP (Medjugorje)

  

Przed każdym podejmowanym działaniem twoich rąk, umysłu czy serca, zwracaj się do Mnie,

abym tchnął w nie mego Ducha, aby wypełniło je Boże życie i aby służyło rozszerzaniu się

Królestwa Bożego wszędzie,  gdzie jesteś i gdzie sięga myśl twoja. (Sp 178)

 

Kiedy przychodzisz się modlić, nie tyle liczą się słowa, co twoja miłująca uwaga całkowicie zwrócona na Moją obecność;

to ona jest pociechą Mojego Serca. Daj mi ją, a ja dokonam cudów Mojej miłosiernej miłości w twojej duszy.

Trwaj przy Mnie twarzą w twarz. Odpoczywaj w Mojej obecności, nie zmuszając się do wytwarzania jakichś myśli, uczuć czy wrażeń...  

(In Sinu Jesu 6.11.2011)

16 lutego 2020
Wybrane modlitwy poranne (nie tylko) (Wszystko, co jest w kolorze niebieskim zostało podyktowane przez Pana Jezusa lub Maryję.) Podczas przebudzania się: - Pierwszą myśl skierować ku Maryi - najmilszej Królowej i Niebieskiej Mamie danej nam od Boga na te
18 lutego 2020
Moje drogi są drogami wspaniałymi, prowadzącymi do doskonałości. Jesteście wezwani do bycia doskonałymi. Jezus  (Por. Mt 5,48; PŻwB 2.05.2001)    O Jezu cichy i pokornego serca, Ty powiedziałeś, że ten, kto trwa w nauce Twojej pozna Prawdę, a  Prawda go
21 lutego 2020
Im ściślejsza jest zależność od Ducha Świętego, Gościa, Pana wnętrza duszy, tym czystsza i bardziej dziewicza - a równocześnie bardziej płodna i bardziej matczyna  - staje się działalność apostoła. Zależność o Ducha Świętego - Źródła doskonałej czystości intencji, dyspozycyjności,
14 marca 2020
  «Jezu, Maryjo, Józefie - niech mój dom będzie waszym domem» Jezus mówi: « Pisz: Najświętszy Królu, Serce godne uwielbiania, mój Mistrzu i mój Panie — proszę Cię — bądź Królem mojego domu. Niech Twoje Serce pełne miłosierdzia rozsiewa w
17 marca 2020
LITANIA DO NIEPOKALANEGO SERCA MARYI   (wszystkie wezwania zaczerpnięte są z współczesnych Orędzi Jezusa i Maryi)  Boże Ojcze, Stworzycielu świata                                     - zmiłuj się nad nami Boże Synu Ojca, Odkupicielu i Zbawicielu świata           - zmiłuj się nad nami Boże Duchu Święty,
21 czerwca 2020
odrodzedoprawdy.pl/zagrozenia-duchowe---przyczyny-niewiary MODLITWY EGZORCYZMY Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów. Ty któraś otrzymała od Boga posłannictwo i władzę by zetrzeć głowę szatana proszę Cię pokornie rozkaż mówcom Anielskim aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając wszędzie strąciły głęboko do
24 listopada 2020
(...)  Wy modlicie się na różny sposób, zanosząc modlitwy do Ojca. Ja tych modlitw wysłuchuję i żadnej nie pozostawiam bez odpowiedzi. Jest jednak duży problem: Moje dzieci nie bardzo chcą słuchać Mojej odpowiedzi. Niekiedy traktujecie Mnie jak bożka, do
27 grudnia 2020
Pełnym bólu błaganiem proszę was wszystkich o poświęcenie się Mojemu Niepokalanemu Sercu.  Dzisiaj jest to konieczne dla uratowania całej ludzkości... (DK287)     AKT POŚWIĘCENIA I POWIERZENIA SIĘ NIEPOKALANEMU SERCU MARYI      Niepokalana Dziewico Maryjo, pełna delikatnej zażyłości najdoskonalsza Córko, wierna Oblubienico
07 sierpnia 2021
  Modlitwy do Krwi i Ran Chrystusa: Koronka do Najświętszej Krwi i Ran Pana Jezusa  Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana ROZMOWA JEZUSA Z DUSZĄ Miłość Jezusowa nigdy się nie wyczerpuje, a hojność Jego darów nigdy nie ma granic. Na

 Moje dzieci, proszę was, abyście podjęli na nowo odmawianie [modlitwy] „Anioł Pański”, o 6.00, 12.00 i 18.00, i jeśli obudzicie się wcześnie rano, [proszę żebyście odmawiali] Koronkę do Miłosierdzia Mego Syna. Modlitwa „Anioł Pański” to potężna broń duchowa, która odstrasza Złego i jego demony; gdybyście znali łaski, jakie otrzymujecie odmawiając „Anioł Pański”, pamiętalibyście o tym w każdej waszej modlitwie. Zacznijcie więc, Moje dzieci, odmawiać Mój „Anioł Pański”, aby pokój i ochrona waszej Matki zawsze były z wami.  (Kolumbia; 15.07.2021)

 

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. I poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo...

Oto ja Służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo...

A Słowo Ciałem się stało. I zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo...

Módl się za nami święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez Mękę Jego i Krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

KORONKA

O UŚMIERZENIE GNIEWU BOŻEGO

znana jako "Koronka do Bożego Miłosierdzia"

podyktowana przez Pana Jezusa s. Faustynie

 

 

"Na drugi dzień rano, kiedy weszłam do naszej kaplicy, usłyszałam te słowa wewnętrznie:

- Ile razy wejdziesz do kaplicy – odmów zaraz tę modlitwę, której cię nauczyłem wczoraj.

Kiedy odmawiałam tę modlitwę, usłyszałam w duszy te słowa: Modlitwa ta jest na uśmierzenie gniewu Mojego, odmawiać ją będziesz przez dziewięć dni na zwykłej cząstce różańca w sposób następujący: najpierw odmówisz jedno Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo i Wierzę w Boga, następnie na paciorkach Ojcze Nasz mówić będziesz następujące słowa: Ojcze Przedwieczny, ofiaruje ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego; na paciorkach Zdrowaś Maryjo, będziesz odmawiać następujące słowa: dla Jego bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Na zakończenie odmówisz trzykrotnie te słowa: Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny – zmiłuj się nad nami i nad całym światem".

(DZIENNICZEK św. s. Faustyny - 476)

 

*

Każdą duszę bronię w godzinie śmierci, jako swej chwały, która odmawiać będzie tę koronkę, albo przy konającym inni odmówią, jednak odpustu tego samego dostępują. Kiedy przy konającym odmawiają tę koronkę, uśmierza się gniew Boży, a Miłosierdzie Niezgłębione ogarnia duszę i poruszą się wnętrzności Miłosierdzia Mojego, dla Bolesnej Męki Syna Mojego.                                                          (Dz 811)  

 

*

 

O trzeciej godzinie błagaj Mojego miłosierdzia szczególnie dla grzeszników, i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej Męce, szczególnie w Moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego. Pozwolę ci wniknąć w Mój śmiertelny smutek, w tej godzinie nie odmówię duszy niczego, która Mnie prosi przez Mękę Moją....                    (Dz 1320)

 

*

 

 

 

 

Modlitwa podyktowana przez Jezusa

Módl się o zdolność przejrzenia i życia w Prawdzie, o uwolnienie od siebie samej,  byś mogła przyjąć Moje Prawo Miłości i żyć według pierwszego przykazania, bo z niego wynikają pozostałe i wszystko dobro.

 

Módl się o to za innych i nie żałuj trudu i ofiar, by im pomóc uwalniać się od ślepoty, jaką daje zapatrzenie w siebie. Ono jest jak krzywe zwierciadło zniekształcające wszystko, co w człowieku i w świecie uczyniłem dobre i piękne.

Módl się o to i błagaj, i pragnij stale, albowiem tylko Ja mogę cię uwolnić gdy na to pozwolisz. Sama nie uczynisz nic i Ja nie uczynię nic, jeśli brak będzie twojego przyzwolenia.

A uczynię tym więcej i tym prędzej, im gorętsze będą twoje wołania i twoje pragnienie Mnie samego, albowiem Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem. We Mnie jest twoje uwolnienie i uwolnienie tych, za których się wstawiasz.

Słowo Pouczenia 175

 

*

Bądź wdzięczny za łaski jakich ci udzielam oraz za te, jakich udzielam ludziom za twoim pośrednictwem. (Słowo Pouczenia 291)

 

*

 

Proś Mnie często,

bym wzmógł w tobie

pragnienie Mnie,

smak i radość  obcowania ze Mną.

  Takiej modlitwy

wysłuchuję z przyjemnością.

 

*

 

Przyzywaj Mnie

jak światła, które zdolne jest

oświecić twój umysł, 

jak ognia, który zdolny jest

rozpalić twoje serce,

jak mocy, która zdolna jest

pokrzepić twoje siły.

 

Wzywaj   mnie

jak przyjaciela, który pragnie dzielić

z tobą wszystko, czym żyjesz,  

jak Zbawiciela, który pragnie oczyścić twoją duszę z egoizmu,   

jak Boga, który pragnie zanurzyć cię

w Sobie już tu na ziemi,

zanim jeszcze całkowicie zatoniesz

w światłości wiekuistej. (…)

Wzywaj Mnie. Kochaj Mnie.

Niech przeniknie cię pewność,

że zostałeś umiłowany do szaleństwa, taki jaki jesteś ze wszystkimi

twoimi ograniczeniami i nędzą,

bo masz stać się tym, czym pragnę,

to jest rozżarzoną pochodnią

        Bożej Miłości.             

                                           (GPM22)

 

 

Nigdy nie przestawaj się modlić. Zachowaj swego ducha skupionego jedynie na Mojej niezmiennej Boskości.

                              (PŻwB 11.11.98)

 

*

Oto modlitwa, którą chcę byś odmawiał we wszystkich okolicznościach życia:

 

Mój Jezu, tylko tak, jak Ty chcesz,

kiedy Ty chcesz i w taki sposób

w jaki Ty chcesz.

Tobie, który wszystko czynisz

z potęgą i słodyczą,

i który napełniłeś ziemię Twoją rozmaitą łaską,

chwała i dziękczynienie. Amen

 

*

 

Często jednocz swoją śmierć z Moją śmiercią i ofiaruj ją Ojcu przez ręce Maryi, w Duchu Świętym.

W imię własnej śmierci zjednoczonej z Moją śmiercią możesz prosić o natychmiastową pomoc potrzebną ci do lepszego życia w duchu Bożej miłości.

Tą modlitwą możesz wszystko wyprosić. Korzystaj z tego.   

(GPM 379)

 

 

– Panie Jezu Chryste, Synu Boga, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu Chryste, Synu Boga, zmiłuj się nad nami.

– Powiedziałem ci, że przed każdym, kto modli się do Mnie odmawiając ten Różaniec, Niebo otworzy się, a Moje Miłosierdzie ocali go. Zawrzyjcie ze Mną pokój, zawrzyjcie ze Mną pokój. Proście Mnie codziennie słowami: “Panie Jezu Chryste, Synu Boga, zmiłuj się nade mną, grzesznym.”

Córko, ucz tej modlitwy twoich braci. Naucz ich odmawiania Różańca w samotności i w ciszy.

Upiększ Mój Kościół, córko. Pójdź, postępuj w czystości serca.

 (PŻwB 18.01.90)

 

 

 

 

   

Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź całkowicie mnie ogarnąć, aby Twoje Intencje stały się moimi intencjami, Twoje Pragnienia - moimi pragnieniami, Twoje Słowa - moimi słowami, Twoje Myśli - moimi myślami.

 

Pozwól mi schronić się w głębinach Twego Najświętszego Serca. Wyniszcz mnie całkowicie. Będę adorować Twoje Najświętsze Serce wgłębi mego serca. Obiecuję służyć Twemu Najświętszemu Sercu z żarem w moim wnętrzu. Będę Ci służyć z gorliwością, z żarliwością większą niż wcześniej. Je­stem słaby, lecz wiem, że Twoja Siła mnie podtrzy­ma. Nie pozwól mi stracić cię z oczu ani nie pozwól mojemu sercu rozpraszać się. Będę szukać wyłącznie Twego Najświętszego Ser­ca i pragnąć będę tylko Ciebie samego.

 

Najświętsze Serce Jezusa, spraw, abym znienawidził wszystko, co sprzeczne jest z Twoją i z Twoją Wolą. Przesiej mnie przez sito, wiele, wiele razy, aby upewnić się, że żaden rywal nie ocalał we mnie. Począ­wszy od dziś, zacieśnij więzy Miłości, którym mnie oplotłeś, i spraw, by moja dusza pragnęła Ciebie, a moje serce było chore z miłości do Ciebie.

 

Najświętsze Serce Jezusa, nie zwlekaj. Przyjdź objąć całą moją istotę Płomieniami Twojej żarliwej Miłości. Niech wszystko, co odtąd uczynię, będzie wykonane jedynie dla Twojego Dzieła i dla Twojej Chwały, nic dla mnie. Ofiarowuję Ci moje życie i począwszy od dziś chcę być niewolnikiem Twojej Miłości, ofiarą Twoich Gorących Pragnień i Twojej Męki, dobrodziejstwem Twojego Kościoła, ofiarą Twojej Duszy. Spraw, by moje rany - poprzez gorycz, którą będę odczuwać na widok głuchoty dusz oraz ich upadków - stały się podobne do tych, które zadano Tobie w czasie Twego Ukrzyżowania. Daj radość mojej duszy.

 

Najświętsze Serce Jezusa, nie oszczędzaj mi Twego Krzyża, jak Ojciec go Tobie nie oszczędził. Weź moje oczy, moje myśli moje pragnienia, aby stały się własnością Twego Najświętszego Serca. Jestem niegod­ny i na nic nie zasługuję, jednak dopomóż mi, abym wiernie żył moim aktem poświęcenia się, wzywając niestrudzenie Twojego Świętego Imienia. Spraw, niech mój duch odrzuci wszystko, co nie jest Tobą.

Najświętsze Serce Jezusa, spraw, by moja dusza mogła znosić, bardziej niż kiedykolwiek przedtem, Rany Twego Ciała dla nawrócenia dusz. Oddaję dobrowolnie moją wolę Twojej Woli teraz i na wieki. Amen.

                                                                       Prawdziwe Życie w Bogu  26.01.92

AKT ODDANIA SIĘ NAJŚWIĘTSZEMU SERCU JEZUSA

podyktowany Vassuli przez Pana Jezusa

Módl się o zdolność przejrzenia i życia w Prawdzie, o uwolnienie od siebie samej, 

byś mogła przyjąć Moje Prawo Miłości...  (SP175)

 

 


Modlitwa do Trójcy Przenajświętszej
bł. Elżbiety od Trójcy, karmelitanki 

* * *
Boże mój, Trójco, którą uwielbiam, pomóż mi zapomnieć o sobie samej, abym mogła zamieszkać w Tobie, nieporuszona, spokojna - tak, jakby moja dusza była już w wieczności. Oby nic nie zmąciło mego pokoju, ani nie wyprowadziło mnie z Ciebie, o mój Niezmienny, ale niech każda chwila unosi mnie coraz dalej, w głębię Twego Misterium! Uspokój duszę moją. Uczyń ją swym niebem, swoim mieszkaniem umiłowanym i miejscem swego spoczynku. Niech nigdy nie zostawię Cię tam samego, ale niech trwam tam całą sobą, cała- czuwając przebudzona w wierze, cała- adorując (wielbiąc), cała – poddana Twemu twórczemu działaniu.

*
O Chryste mój, Umiłowany, ukrzyżowany z Miłości! Chciałabym zostać oblubienicą, Twego Serca. Chciałabym złączyć się z Tobą w jedno. Chciałabym okryć Cię chwałą, i ukochać Ciebie tak, iżbym śmierć poniosła z miłości! Ale czuję swą bezsilność. Błagam Cię, przyoblecz mnie w siebie, i duszę moją dostosuj do wszelkich poruszeń Swojej duszy. Ogarnij mnie, pochłoń, zanurz, zastąp moje miejsce, aby moje życie promieniowało jedynie Twoim życiem. Przyjdź do mnie, jako Ten, który uwielbia, wynagradza i zbawia.
* O, Verbum, Odwieczne Słowo mego Boga! Chcę przebyć życie słuchając Ciebie. Chcę być najzupełniej pojętną, aby Cię zrozumieć, od Ciebie wszystkiego się nauczyć. A następnie, poprzez ciemności, całą pustkę i własną bezsilność, chcę zawsze wpatrywać się w Ciebie i trwać w Twojej wielkiej Światłości, Gwiazdo moja umiłowana! Olśnij mnie tak, abym nie zdołała oddalić się poza okrąg promieni Twego światła.

*
Ogniu trawiący, Duchu Miłości, zstąp na mnie! Niech w mojej duszy dokona się jakby wcielenie Słowa. Niech stanę się dla Niego jakby nowym człowieczeństwem, w którym mógłby odnawiać swą Tajemnicę.

*
A Ty, mój Ojcze, skłoń się ku swemu ubogiemu, maleńkiemu stworzeniu, "osłoń je swym Cieniem", racz w nim widzieć jedynie "Umiłowanego", w którym złożyłeś całe swe upodobanie.

 *
O, moi Trzej! moje Wszystko! Moja Szczęśliwości! Samotności nieskończona! Bezmiarze, w którym się zatracam! Oddaję się Wam, jako zdobycz ofiarna. Ukryjcie się we mnie, ażebym mogła ukryć się w Was, w oczekiwaniu na wejście w waszą Światłość i przepaść bezmiaru waszych doskonałości.


 
18 lutego 2020
KONANIE I POJMANIE W GETSEMANI (fragmenty) Droga  (z domu "Wieczernika" do ogrodu Getsemanii) jest całkiem cicha. Jedynie woda spływająca ze źródła do kamiennego zbiornika przerywa głębokie milczenie. Wzdłuż murów domów,
28 lutego 2020
  "Odpowiedz mi. Ja jestem Twoim Arcykapłanem. W imię Boga żywego zaklinam Cię! Powiedz mi: czy Ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym?" "Jak rzekłeś. Jestem Nim. I ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po
05 marca 2020
  Po Swoim skazaniu Jezus stoi strzeżony przez żołnierzy, oczekując na krzyż nie dłużej niż pół godziny. Przybywa dwóch łotrów, z których każdy otoczony jest jedną dekurią żołnierzy. To godzina wymarszu.
06 marca 2020
  Jezus posuwa się naprzód, zadyszany. Każda dziura w drodze jest pułapką dla Jego chwiejącej się stopy i udręką dla Jego poranionych ramion, dla Jego głowy ukoronowanej cierniem, na którą pada
09 marca 2020
4 (VII)   JEZUS DRUGI RAZ UPADA Longin przynagla i żołnierze zmuszają biednego Jezusa do postępowania naprzód. Podejmują marsz, coraz powolniejszy mimo wszystkich wysiłków. Jezus tak się zatacza w Swym marszu,
11 marca 2020
  5 (IX)    JEZUS TRZECI RAZ UPADA Żydzi ze wszystkich stron góry weszli na drogę i pobiegli nią do przodu. Zlani potem, wdrapując się – ażeby przejść poprzez rzadkie i cierniste
19 marca 2020
   Longin daje rozkaz, żeby udać się dalej drogą najdłuższą, która wznosi się spiralnie na szczyt.  (...) Widzę, że wyżej droga bezpośrednia przecina się cztery razy z tą, o wiele mniej
19 marca 2020
7 (VI)    MIŁOSIERNA WERONIKA  Jezus lewą ręką ociera pot i krew. Spływa Mu ona do oczu, sączy się po czerwonych policzkach i szyi, z żył nabrzmiałych przez dyszące bicie serca,
24 marca 2020
     Jezus jest zlany potem, bo słońce tego burzowego dnia pali jak płomień, a rozpalone zbocze góry dołącza się do żaru słońca. Jakie musiało być działanie słońca na wełniane ubranie Jezusa,
30 marca 2020
  [W czasie krótkiego postoju podczas spotkania Jezusa z Matką, setnik...]  Longin zauważa stojący wóz. Z pewnością podjechał tam z ogrodów znajdujących się u stóp góry i czeka ze swoim załadunkiem
01 kwietnia 2020
    Longin zatrzymuje się i rozkazuje, aby wszyscy zostali usunięci, by szczyt, miejsce egzekucji, był wolny. Połowa centurii wykonuje bezlitośnie rozkaz, wbiegając na małą przestrzeń i spychając wszystkich, którzy się na
02 kwietnia 2020
https://odrodzedoprawdy.pl/droga-krzyzowa----jezus-umiera---w-wizji-marii-valtorty-z-nauka-pana-jezusa-bolesne-wezwania-maryi-przez--ks-stefano-gobbi  Złoczyńcy są już przyczepieni do krzyży i ustawieni na miejscach: jeden po prawej, a drugi po lewej stronie w odniesieniu do miejsca przeznaczonego dla Jezusa. Krzyczą, złorzeczą, przeklinają... Ich
02 kwietnia 2020
  Wzgórze Golgoty ma swe trofeum i swą gwardię honorową. Na krańcu najwyższym - krzyż Jezusa. Obok - dwóch rzezimieszków. Połowa centurii zbrojnych żołnierzy - u stóp, wokół szczytu. Wewnątrz tego
02 kwietnia 2020
   Nikodem i Józef  przechodzą przez miasto wydane na pastwę przerażenia. Ludzie biegają, bijąc się w piersi, odskakują w tył lub odwracają się przerażeni, słysząc za sobą głos lub krok. Nikodem
02 kwietnia 2020
14(XIV) Złożenie w grobie. Rozłąka    Mały orszak po zejściu z Kalwarii, odnajduje u jej stóp, wykuty w górze, grób Józefa z Arymatei. Wchodzą tam z Ciałem Jezusa. Jest to pomieszczenie
11 kwietnia 2020
Fragmenty Poematu Boga - Człowieka 6,1-5 Mówi Jezus: (...) Żadnego cierpienia Mi nie zaoszczędzono. Ani cierpienia ciała, ani umysłu, ani serca, ani ducha. Doznałem wszystkich, wszystkich zakosztowałem, napoiłem się wszystkimi
11 kwietnia 2020
NOC WIELKIEGO PIĄTKU  «Jezu! Jezu! Gdzie jesteś? Czy jeszcze Mnie słyszysz? Czy słyszysz Twą biedną Mamę, wykrzykującą w tej chwili Twoje święte i błogosławione Imię, którego strzegła przez tyle godzin
13 kwietnia 2020
15 (XV) Zmartwychwstanie Jezusa. Ukazanie się Matce i Marii Magdalenie Nie ma jeszcze ani jednego promienia słońca. Na niebie, od strony wschodu, jest teraz całkiem zaróżowiony obszar. Coraz bardziej powiększa

Męka w Getsemani i Droga Krzyżowa Jezusa Chrystusa;

współcierpienie Maryi -

 

w wizji mistyczki Marii Valtorty opisanej w Poemacie Boga-Człowieka

z nauczaniem Pana Jezusa danym przez Alicję Lenczewską i innych mistyków.

   

Numeracja stacji Drogi Krzyżowej według rzeczywistego przebiegu (w nawiasie tradycyjny numer stacji)

 

      Do codziennego odmawiania

 
Boskie Serce Jezusa,
ofiaruję Ci przez
Niepokalane Serce
Najświętszej Maryi Panny
wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego,
jako wynagrodzenie za grzechy moje
i całego świata.
Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata.
Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki,
za Ojca Świętego,
a zwłaszcza na intencje miesięczną,
oraz na intencję misyjną,
jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen
 
 
Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
 
Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen
 
 
 
Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich
 
 
„Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”
 
 
„Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”
 
*
 
Modlitwa podyktowana przez Pana Jezusa 26.03.87 (PŻwB):
 

Niech Pan i Bóg Wszechmogący

będzie błogosławiony.

Niech Jego Królestwo

panuje w Wiecznej Chwale.

Niech Jego Święte Imię będzie uwielbione.

Niech Jego Słowo wniknie do wszystkich serc i niech w nich spocznie. Amen.

 

*

 

O Trójco Przenajświętsza Jedyny Boże pomóż mi zapomnieć o sobie samym, bym już nie żył w sobie i dla siebie  ale w Tobie i dla Ciebie.  Zawładnij mną Swoim świętym zawładnięciem, by moja wola stopiła się z Twoją, Twoje pragnienia stały się moimi całkowicie świętymi i czystymi.   

Duchu Przenajświętszy niech moje ciało oczyszczone ze zmysłowości będzie Twoją uświęconą Świątynią.

Boski Ojcze, nadziejo mojej duszy niech ma uspokojona i nieprzerwanie adorująca dusza będzie Twoim Niebem.

Jezu Chryste nieustannie rodzący się, działający biczowany i krzyżowany, uczyń moje serce doskonale czyste i niepodzielne by było Twoim Królestwem, kołyską dającą ci ciepło, miejscem Twego odpoczynku.

Jezu utajony w Hostii Przenajświętszej niechaj karmiąc się codziennie Tobą  przemieniam się w Ciebie, bym jak Ty stał się chlebem.

 

Spraw Trójjedyny Boże bym pozostawał przebudzony, nieporuszony, spokojny, ufny bez granic, beztroski w Twych Objęciach i nigdy nie oddalił się od Ciebie nawet w myślach. Zjednoczony jak kropla wody z oceanem póki trwać będzie moje życie na tej Ziemi obym zatracił się w otchłani kontemplacji Ciebie i ofierze za moich braci i siostry.

 

*

 

 

 

Proszę Cię Panie Jezu powiększ we mnie pragnienie Ciebie, daj mi smak i radość obcowania z Tobą. Mówiłeś wszak Panie, że takiej modlitwy wysłuchujesz z  przyjemnością.

 

Przyzywam Cię jak światła, które zdolne jest oświecić mój umysł, bym pozostał ci zawsze wierny;

przyzywam Cię jak jak ognia - rozpal proszę żarliwą miłością moje serce;

przyzywam Twojej mocy - pokrzep proszę moje siły, bym panował nad moim ciałem i sercem, i abym nie uległ tyranii świata.

 

Wzywam Cię Panie jako przyjaciela, byś dzielił ze mną wszystko, czym żyję;

Wzywam Cię Panie jako Zbawiciela,

byś oczyścił moją duszę z egoizmu;

Wzywam Cię Panie jako Boga,

byś zanurzył mnie w Sobie już tu na ziemi, zanim jeszcze całkowicie zatonę w światłości wiekuistej.

Wzywam Cię, bo pragnę kochać tak, jak zostałem umiłowany przez Ciebie, bym stał się tym, czym pragniesz, to jest rozżarzoną pochodnią Bożej Miłości.

VN

 

 

 

Najświętsze Serce Jezusa, prawdziwie obecne w Najświętszym Sakramencie, poświęcam Ci ciało i duszę

dla całkowitego zjednoczenia się z Twoim Se­rcem, nieustannie ofiarowywanym

na wszystkich ołtarzach świata,

oddającym chwalę Ojcu i błagają­cym

o nadejście Jego Królestwa.

Proszę, przyjmij moją pokorną ofiarę.

Użyj mnie, jak chcesz, na chwalę Ojca

i dla zbawienia dusz.

Najświętsza Mat­ko Boża, nie pozwól mi nigdy odłączyć się od Twego Boskiego Syna.

Proszę, broń i ochraniaj mnie jako Swe wybrane dziecko. Amen.

NMP w Akita

 

*

 

 

Koronka zaopatrzenia

(Na czasy głodu i upadku gospodarki)

 

O, Nieskończone Miłosierdzie Boże, które zaopatrujesz we wszystko, co potrzeba ludzi dobrej woli, wdowy i sieroty, zaspokajając ich potrzeby materialne i duchowe; otwórz spiżarnie Nieba, i w Imię Ojca (†), w Imię Syna (†) i w Imię Ducha Świętego (†) poślij mi to wszystko, czego potrzebuję, by zaspokoić moje potrzeby tego dnia. (Wypowiedzieć naszą prośbę…)

„Wierzę w Boga...”

„Ojcze nasz...”.

 

Mówi się: „Mogę mieć łaskę i miłosierdzie nawet w czasach niedostatku”.

Odpowiada się: „w Imię Boga Trójjedynego, o Boże Miłosierdzie, zaopatrz mnie”. (10 razy)

 

Na końcu każdej dziesiątki odmawia się „Ojcze nasz”, i zaczyna się od nowa:

„Mogę mieć…” itd., aż odmówi się 5 dziesiątek. Na zakończenie modlitwy odmawia się Psalm 136.

Każdemu, kto odmówi tę koronkę z wiarą i pobożnością, nie zabraknie chleba na każdy dzień. To obietnica Jezusa Miłosiernego.

 

Psalm 136:

Alleluja.

Chwalcie Pana, bo dobry,

bo Jego łaska na wieki.

Chwalcie Boga nad bogami,

bo Jego łaska na wieki.

Chwalcie Pana nad panami,

bo Jego łaska na wieki.

On sam cudów wielkich dokonał,

bo Jego łaska na wieki.

On w mądrości uczynił niebiosa,

bo Jego łaska na wieki.

On rozpostarł ziemię nad wodami,

bo Jego łaska na wieki.

On uczynił wielkie światła,

bo Jego łaska na wieki.

Słońce, by dniem władało,

bo Jego łaska na wieki.

Księżyc i gwiazdy, by władały nocą,

bo Jego łaska na wieki.

On Egipcjanom pobił pierworodnych,

bo Jego łaska na wieki.

I wywiódł spośród nich Izraela,

bo Jego łaska na wieki.

Ręką potężną, wyciągniętym ramieniem,

bo Jego łaska na wieki.

On Morze Czerwone podzielił na części,

bo Jego łaska na wieki.

I przeprowadził środkiem Izraela,

bo Jego łaska na wieki.

I faraona z jego wojskiem strącił w Morze Czerwone,

bo Jego łaska na wieki.

On prowadził swój lud przez pustynię6,

bo Jego łaska na wieki.

On pobił wielkich królów,

bo Jego łaska na wieki –

jako dziedzictwo słudze swemu Izraelowi,

bo Jego łaska na wieki.

On o nas pamiętał w naszym uniżeniu,

bo Jego łaska na wieki.

I uwolnił nas od wrogów,

bo Jego łaska na wieki.

On daje pokarm wszelkiemu ciału,

bo Jego łaska na wieki.

Dziękujcie Bogu, Niebiosa,

bo Jego łaska na wieki!

 

Przenajświętszy Wiekuisty Boże

Przenajświętszy Wszechmogący i Łaskawy

Przenajświętszy Wszechwiedzący i Miłosierny

Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

 

MODLITWY UWIELBIENIA

 

 

 

Ach! Mój PANIE, jakże jesteś wspaniały!

Święte jest Twoje Imię, trzykroć Święte!

Twoja prawość otacza Cię chwałą w naszej nieprawości.

Wierność otacza Cię chwałą w naszej niewierności.

Niech wszystkie serca szukają Ciebie, mój Panie

i niech wzywają Twojego Imienia.

Niech ten, kto nigdy Ciebie nie szukał znajdzie Cię,

aby i on powiedział Ci:

„Tylko w Bogu jest moje Życie, moja radość i mój pokój.

Z kim możecie Go równać?

Rozwinąłem się dzięki Jego Zbawieniu i cieszę się teraz w Jego Wielkiej Miłości.

Chwała najwyższemu! Chwała mojemu BOGU trzykroć Świętemu!„

 

PANIE, Ty Jeden jesteś BOGIEM, chcę zawsze głosić Twą zbawczą sprawiedliwość.

 

 

 

Chwała Tobie  NAJWSPANIALSZY  BOŻE!

Panie Boże Wszechmogący bądź błogosławiony.

Niech się objawi wszystkim Twoja Chwała.

Niech Twoje Słowa wnikną do naszych serc,

niech je pociągną, otworzą, oczyszczą i uświęcą. 

 Niech Twoje Królestwo zapanuje na ziemi.

Niech  uwielbiane będzie Twoje Święte Imię.

Ojcze uczyń to czego pragniesz,  niech Twoja wola  się stanie.

 

 

TY jesteś jedynym BOGIEM,

moją jedyną Nadzieją, moją jedyną Miłością;

 BOGIEM, któremu nie ma  równych, najbardziej Tkliwym i Delikatnym.

Twoje Serce bije Miłością i Współczuciem.

O OJCZE pełen Miłosierdzia, udziel nam potężnego tchnienia Twego DUCHA, 

aby  nas  wszystkich  ożywić  dla Twojej  Chwały. Amen.

 

 

Boski OJCZE,   słodka Nadziejo naszych dusz,

bądź znany, czczony i kochany przez wszystkich ludzi!

Boski OJCZE, nieskończona Dobroci objawiająca się wszystkim narodom,

bądź znany, czczony i kochany przez wszystkich ludzi!

Boski OJCZE, dobroczynna Roso dla ludzkości,

 bądź znany, czczony i kochany przez wszystkich ludzi!

 

 

Kocham Cię  JEZU, mój Panie,

TY jesteś moim Życiem, moją Radością, moją Nadzieją, moim Pokojem, moją Siłą, 

moim oddechem, moim   wypoczynkiem,   moim   spojrzeniem, 

  moim   uśmiechem,  moim Wszystkim.

Oddycham dla CIEBIE, dla CIEBIE się uśmiecham, ufam TOBIE, wierzę w CIEBIE.  

  BĄDŹ  BŁOGOSŁAWIONY.

 

 

O Najświętsze Serce JEZUSA,

mój Panie, którego uwielbiam, oddaję CI moją wolę.

Uczyń mnie narzędziem Twojego  Pokoju  i Twojej Miłości.

 Uczyń mnie ofiarą Gorących Pragnień Twojego Najświętszego Serca.  Amen.

 

 

PANIE weź moją duszę, weź mój umysł

Mój Panie JEZU, weź moje serce, wszystko należy do CIEBIE.  

   Twoja Miłość lepsza jest niż samo życie.  W TOBIE  pokładam moją nadzieję.  Amen.

 

      

 

                        BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY,    PANIE   Pełen  Miłosierdzia!

To do Ciebie należy Cała  Wielkość, Wszelka Moc i Cała Wspaniałość.

Do Ciebie należy Władza, Ty jesteś Panem nad wszystkim.

Dzięki Tobie i przez Ciebie zstąpi Jedność jak błyskawica,

aby uczcić i uwielbić Twoje Ciało. Amen.

 

 

Proszę Cię Panie Jezu o łaskę wynagradzania Tobie 

poprzez utożsamienie mojej duszy ze wszystkimi Twoimi  sprawami,

wszystkimi Twoimi cierpieniami, z wszystkim co Cię rani - 

 i przez zjednoczenie mojej duszy

z Twoją płomienną gorliwością o Chwałę Twojego Ojca

i o świętość wszystkich ludzi. 

 

                             

Śpiewajcie KRÓLOWI Pokoju,

Śpiewajcie Nieśmiertelnemu,  BOGU  Wszechmogącemu.

 Otwórzcie wasze serca i pozwólcie, by je pochłonęła Jego Miłość.

Śpiewajcie Panu i Królowi!    Wychwalajcie Jego przyjście.

 Chwała niech będzie  Najwyższemu!   Chwała  niech  będzie   Świętemu Świętych!

Uwielbiony niech będzie nasz Pan!   Błogosławiony niech będzie nasz Pan,    ponieważ

Jego Miłosierdzie i Jego Miłość rozciąga się na zawsze z pokolenia na pokolenie. Amen.

 

    

 

O, Ukochany STWORZYCIELU, DUCHU ŚWIĘTY,

błogosławię Cię za Dzieła, które na mnie zlałeś.

Błogosławię Cię za Światło, które mi zesłałeś. 

 Chwała Bogu Wszechmogącemu

 

 

        

DUCHU PRZENAJŚWIĘTSZY,

którego kocham z całej duszy mojej, uwielbiam CIĘ.

 Oświecaj mnie, wzmacniaj mnie, kieruj mną. Pokrzepiaj mnie, pocieszaj mnie.

Obiecuję/pragnę: poddać się wszystkiemu, co mnie spotka z TWEJ woli  i  przyjąć wszystko,

 co pragniesz aby mnie spotkało.

 

DUCHU PRZENAJŚWIĘTSZY, obdarz świat pokojem.

 

 

                     

NIEPOKALANA

Tobie oddaje moje myśli, słowa i czyny,  całe moje życie, śmierć i wieczność.   

 Amen.

 

 

 

                    Rozmyślanie nad przeczytanym fragmentem z Pisma Świętego czy z Orędzi.

                         Prośba by Jezus pokierował naszym wyborem, dając słowa jakie chce nam przekazać.

 

                     „Chwała Ojcu,  Synowi, Duchowi Świętemu...”.

 

 

Powstrzymaj  mnie od drogi  kłamstwa,  obdarz

 

mnie łaską Twojego Prawa. Nie odbieraj  moim

 

ustom słowa prawdy. (z Ps119)

 

Biblia

 

(...) Czy jesteś gotowa modlić się za tych wszystkich,  którzy znajdują się na drodze do zagłady?  (...)  

Posłuchaj Mnie i powtórz za Mną:

O, Ojcze Święty,

ze względu na Twoją Moc i Twoje Miłosierdzie,

błagam Cię, zgromadź wszystkie Swoje owce,

przebacz im i spraw, by powróciły do Twego Umiłowanego Domu.

Spójrz na nie jak na Swoje dzieci i Swoją Ręką pobłogosław je. Amen.

 

Prosta mowa serca twojego milsza Mi jest

aniżeli hymny układane na cześć Moją.  (Dz 797)

 

"Wzmacniajcie siłę waszej [duchowej] zbroi odmawianiem Psalmu 91"  (Jezus 16.04.21)

 

Kto przebywa w pieczy Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego mieszka, mówi do Pana:

Ucieczko moja i Twierdzo, mój Boże, któremu ufam. 

 Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego i od zgubnego słowa. Okryje cię swymi piórami i schronisz się

pod Jego skrzydła:  Jego wierność to puklerz i tarcza. W nocy nie ulękniesz się strachu ani za dnia

- lecącej strzały,  ani zarazy, co idzie w mroku, ni moru, co niszczy w południe. 

Choć tysiąc padnie u twego boku, a dziesięć tysięcy po twojej prawicy: ciebie to nie spotka. 

 Ty ujrzysz na własne oczy: będziesz widział odpłatę daną grzesznikom.

Albowiem Pan jest twoją ucieczką, jako obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego. 

Niedola nie przystąpi do ciebie, a cios nie spotka twojego namiotu,   bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie,

aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.   Na rękach będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień.

Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka będziesz mógł podeptać.

 

Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie; osłonię go, bo uznał moje imię.  

 Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu, wyzwolę go i sławą obdarzę. 

Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie.

 

*

 

Wzywajcie Mnie, dzieci Moje, kiedy będziecie się czuć atakowani i udręczeni w waszym umyśle;

 mówcie: „O, Maryjo Uświęcicielko, pobłogosław mi i uświęć mnie,

i uwolnij mnie od wszelkich ataków nieprzyjaciela mej duszy”.   (15.07.21 En)

*

Od złego wpływu szczepionki:

Jezu, Ufam Tobie, siebie powierzam Tobie przez ręce Maryi.

Orędowniczko nasza, Matko nasza, ratuj nasze dusze i ciała, pod Twą Obronę się uciekamy.

Płaszcz Twój naszym schronieniem, Tobie Ufamy, Tobie się zawierzamy, i swoje rodziny, i nasze dzieci.

Bądź z nami, Maryjo, byśmy w chwili próby zwyciężyli dzięki łasce Bożej. (AoJ 2021Styczeń#4)

 

 

Kilka zdań dla tych, którzy są na niskim poziomie "zaawansowania" w modlitwie. Nie chodzi o to, by odmawiać jak najwięcej formułek modlitewnych. Należy unikać wszelkich zbytecznych wysiłków, trosk, niepokojów, zdenerwowania... Co nie znaczy, żeby nie starać się przezwyciężać siebie, pokonywać siebie, aż modlitwa stanie się radością i potrzebą. Nie liczą się więc tak słowa i ich ilość, jak nastawienie serca im towarzyszące.  Można "jedynie" trwać w ciszy, w miłosnej uwadze zwróconej na Bożą Obecność. Sekret dobrej modlitwy zdradziła Melania Calvat z La Salette: im bardziej się umniejszała, tym bardziej rosła w niej miłość do Odkupiciela; im bardziej czuła się mała, tym więcej otrzymywała światła, ciepła, pociechy.