"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane.     Utrzymujemy tę witrynę z własnych środków bez czerpania korzyści (nie zawiera reklam), a służyć ma ona powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie Boża Prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie.  

Strony mogą zawierać pliki cookies.                                                                                                                                      br.stanislaw@gmail.com

 

DEO   OMNIA  GLORIA

 

ET  BEATISSIMAE  VIRGINIS  MARIAE

 

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

Pan Bóg nie uczyni niczego, jeśli nie objawi swego zamiaru sługom swym...   Am 3,7

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

 

  Najmilsi (...) poświęceni Mojemu Niepokalanemu Sercu, jakże jestem szczęśliwa, widząc was zgromadzonych w stałym Wieczerniku modlitwy i braterstwa. Jestem obecna pomiędzy wami. Daję siłę waszej modlitwie. Pogłębiam waszą jedność. Pomagam wam wzrastać we wzajemnej miłości, aż staniecie się jednym sercem i jedną duszą. Otrzymuję dla was dar Ducha Świętego, który na was zstępuje, aby utwierdzić was w waszej (...) posłudze i uczynić Apostołami nowej ewangelizacji.

 

 Niech wasze przepowiadanie będzie oparte na skale wiary apostolskiej. Stańcie się odważnymi świadkami wiary w tych czasach wielkiego odstępstwa. Nie trwóżcie się widząc, że dziś otwarcie naucza się błędów, szerzy je i uważnie słucha. Nigdy się nie zniechęcajcie. Bądźcie wiernymi sługami Ewangelii Chrystusa, głosząc wszystkie prawdy wiary katolickiej. Staniecie się w ten sposób światłem zapalonym na świeczniku, gorejącymi płomieniami umieszczonymi wysoko, aby rozjaśniać obecne czasy wielkiej ciemności.

 

  Niech wasze świadectwo jedności i kościelnej wspólnoty będzie oparte na skale wiary apostolskiej. Piotr z woli Jezusa stał się fundamentem Kościoła, umocnieniem całego Kościoła w Prawdzie Ewangelii. Papież jest następcą Piotra w jego posłudze, dlatego też stanowi fundament jedności Kościoła i strzeże w sposób nieomylny jego Prawdy.

Bądźcie dziś świadkami miłości i jedności z Papieżem. (...) Aby wkrótce nastała jedna Owczarnia pod wodzą jednego Pasterza. (...)

 

  Niech na skale wiary apostolskiej zakwitnie wasza (...) świętość.  

 Uczyńcie z Jezusa Eucharystycznego centrum waszej modlitwy, słońce waszego życia, miłość całego waszego (...) istnienia. Powróćcie do godzin publicznej adoracji Eucharystycznej, aby za sprawą Jezusa Jego królestwo świętości i życia zstąpiło w serca i dusze.

 

 Staniecie się wtedy łagodzącym balsamem, który wylewa się na otwarte i krwawiące rany waszej Świętej Matki-Kościoła. Za waszym pośrednictwem odczuje on Moją matczyną pociechę i otrzyma pomoc, by kontynuować bolesną drogę tych ostatnich czasów i dawać swe doskonałe świadectwo Jezusowi. (...)

 

  Błogosławię w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego was oraz tych wszystkich, którzy są wam drodzy, a także wszystkich powierzonych waszej posłudze.

 Na skale wiary apostolskiej.   Wieczernik (DK 514)

29 maja 2021
Matka Boża w Medziugorju  dla ratowania świata daje nam swoje orędzie ukazujące drogę ratunku.

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)