O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

Zbawienie to przyjęcie Prawdy i Miłości.

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

 

 

 

PRAWDZIWIE ŻYĆ Z BOGIEM

to:

 

Nauczyć się modlitwy nieustającej.   Nauka ta, to po prostu przypominanie sobie o Bogu, o Jego Wszechmocy, Wszechwiedzy, Jego Obecności pośród nas, a także Jego miłującej  Obecności w sobie.  Potrzeba nawiązać nić miłości, jaką jest pragnienie, czujność i oczekiwanie na Jego Łaskę. Potrzeba samemu czynić wysiłki, starać się być uważnym, przyzywać Boga coraz częściej ale i przeznaczać specjalny czas na stawanie w świadomości Bożej Obecności.  

Być uważnym na Bożą Obecność, to znaczy żyć w światłości, stawać się coraz doskonalszym. Gdy czynimy to wytrwale, otwieramy się na nawiązanie szczególnie głębokiej więzi z Bogiem i w Bogu, dzięki której  nasze modlitwy i ofiary są pomnażane, przynoszą owoc.

 

Jezus mówi:

Nauczcie się trwać nieustannie na modlitwie (…)  Modlić się nieustannie znaczy mieć stałą świadomość Mojej Obecności w  sobie (…)  

 

 

Żyć codziennie słowem „my”.  To czynić wszystko razem, wspólnie. Jezus tego pragnie. To uczenie się prawdziwej rozmowy serca z Sercem Boga.

 

Nasz Ojciec Przedwieczny mówi:

Przyjdźcie blisko Mnie, a tchnę w was nieśmiertelność. Ożywię wasze dusze, aby poruszały się, wdychały Moją Chwałę i oddychały nią, abyście już więcej nie należeli do samych siebie, lecz do tego, który w was porusza się w jedności naszej Jedyności.

 

 

 

♥ Poznawać (dzięki modlitwie sercem) naszego Ojca, by nasz duch spontanicznie nazywał Go czule „Abba!”. A poznawszy ukazywać innym ten prawdziwy obraz Boga. Modlić się o ustanowienie w  pierwszą niedzielę sierpnia lub w 7 dzień tego miesiąca święta poświęconego uczczeniu Ojca w szczególny sposób pod Imieniem Ojca całej ludzkości.  Ojciec Przedwieczny o to prosił ludzkość przez Matkę Eugenię Ravasio. 

 

Jezus powiedział o Ojcu Niebieskim (10.08.94 ) :

Król, a jednak tak ojcowski; Sędzia, a jednak tak czuły i kochający; Alfa i Omega, a jednak tak łagodny.

 

 

 

Uczynić w sobie Królestwo Boże i rozszerzać je przez dawanie poznać Boga w Trójcy;

 

Jezus mówi:

To nie przywileje, nadzwyczajne łaski czy też mistyczne doznania doskonalą dusze w miłości, ale całkowite przylgnięcie do Mojej woli oraz prawdziwa śmierć wobec tego wszystkiego, co nią nie jest.

Twoje życie szybko przeminie. Na jego końcu tylko jedno przyniesie ci pocieszenie: twoje „tak" wypowiedziane w odpowiedzi na Moją Miłość do ciebie oraz twoje przylgnięcie do Mojej woli, która odsłania się przed tobą z minuty na minutę, z godziny na godzinę, z dnia na dzień.

Zapewnij Mnie więc, że pragniesz tego, czego Ja pragnę. Zapewnij Mnie, że wszystko, co nie jest Moją wolą wobec ciebie, uznajesz za śmieci. Proś, bym oczyścił twoje życie z tego, co nagromadziłeś przez tyle lat. Proś, abym uczynił cię czystego serca i ubogiego w duchu. Nie szukaj niczego poza tym, czego pragnie dla ciebie Moje Serce. Proś jedynie o to, czym Ono pragnie cię obdarzyć. Tylko w ten sposób odnajdziesz pokój, twoją radość, twoje zbawienie i chwałę.

 

 

Praktykować dzieła miłosierdzia i miłości, które podobają się Bogu.

Jezus powiedział:

Czy nie słyszałaś, że w Dniu Sądu zostaniecie osądzeni z waszej miłości?

 

 

Pozwolić Duchowi Świętemu przemienić naszą duszę w niebo, żeby On stał się dla nas światłem naszych oczu, motywem naszego istnienia, poruszeniem naszego serca, naszym uśmiechem i radością, królewską ozdobą naszej duszy, hymnem dla Hymnu, amen dla Amen.

 

 

Umrzeć dla siebie, dla naszej woli, namiętności, przeszkadzających Mu uczynić nasze dusze niezniszczalne, pełne łaski i uczynić z nich niebo dla uwielbienia Boga w Trójcy.

 

 

Pozostać wiernym Matce Kościołowi i Tradycji; dać Bogu modlitwy serca, ofiary, umartwienia i posty.

Jezus rzekł:

Stale trwaj w posłuszeństwie Memu Kościołowi, a będziesz się cieszyć Moją łaską. (13.12.95)

Módlcie się i pośćcie, abyście nie byli wystawieni na próbę. Bądźcie wytrwali i zachowujcie tradycje, których byliście uczeni. (... )      Jeśli ktokolwiek zajdzie wam drogę głosząc inną naukę od tej, którą Ja Sam ustanowiłem, nie słuchajcie go. (17.03.93).

 

 

♥  Być świadkiem Najwyższego, świadkiem Miłości Boga, tak, by mówić światu, że choć on o Nim zapomniał, to Bóg w swej wiernej Miłości i w swym Miłosierdziu nigdy o nas nie zapomniał i nawet jeśli jesteśmy najmizerniejsi na świecie, Jego Miłość do nas jest nieskończona.

 

 

Stać się dzieckiem Matki Boga, bo Serce Niepokalanej nigdy nie jest odłączone od Serca Jezusa, lecz jest z nim w doskonałej jedności.

Jezus powiedział o Maryi:

Każde nabożeństwo ku czci Jej Serca zostaje powiększone i wznosi się do Mnie, gdyż Nasza jedność jest doskonała... (25.03.96).

 

Nasza błogosławiona Matka powiedziała:

Przyjdź wzrastać w Moim Sercu; stań się sercem Mojego Serca. Zaczerpnij z Mojego Serca wszystkie Bogactwa, których udzieliła Mi Mądrość, abyś i ty również nauczył się kochać Ojca, Mego Syna i Ducha Świętego. Tym sposobem staniesz się dzieckiem Matki Boga. ( 9.04.96).

 

 

Nawiedzać Najświętszy Sakrament. Musimy prosić Ducha Świętego, aby nam udzielił daru pobożności i bojaźni Bożej, abyśmy się nauczyli czcić Boski Sakrament.

 

 

Mieć wiarę przepełnioną bojaźnią w to, że Ciało Chrystusa staje się pokarmem, a krew – napojem.

Jezus rzekł:

Wesprzyj się na Mnie, a Ja was poprowadzę do Mego Tabernakulum, gdzie czekam na was dzień i noc. Oddaję się codziennie każdemu z was... wszystko, czego potrzebuję, to Miłość, Miłość i Uwielbienie.

(3.06.89);

 

 

Modlić się o jedność chrześcijan. Możemy być pierwocinami jedności gromadząc się i modląc jednym sercem i jednym głosem.

 

Matka Boża mówi: „Błagam Moje dzieci o zjednoczenie się w sercach i w słowach, i o odbudowanie pierwotnego Kościoła Mego Syna w sercach. Mówię: Kościół pierwotny Mego Syna, gdyż ten Kościół zbudowany został na Miłości, Prostocie, Pokorze i Wierze... Rozumiem przez to, że odbudujecie budowlę we wnętrzu swych serc. (23.09.91);

 

 Kluczem Mego Królestwa jest MIŁOŚĆ – Miłość w całej swej chwale. Miłość i Pokora staną się jeszcze innym kluczem: Kluczem do JEDNOŚCI (9.08.89);

 

Jedność nadejdzie z pokorą i miłością. A teraz wasze serca niech cenią sobie to co mówię: aby osiągnąć jedność, potrzebuję zadośćuczynienia. (30.09.93);

 

Potrzebuję waszych serc , aby zbudować jedność w waszych sercach. Potrzebuję ofiar dla zjednoczenia Dwóch Sióstr! (Kościola katolickiego i prawosławnego) (7.07.95).

 

  

 

 

W modlitwie sercem ważne jest dzielenie radości oraz cierpień Serca Jezusa oraz Jego Najświętszej Matki.  Ich radością jest zbawienie każdego człowieka, cierpieniem – odrzucenie Ich Miłości, prowadzące do wiecznego potępienia.

Modlitwa serca zatem prowadzić powinna do prośby o nawrócenie grzeszników idących na potępienie. Przejawia się ona w pełnym miłości współcierpieniu z Sercem Jezusa, nieustannie ranionym przez obojętność, zapomnienie, grzechy, nienawiść, oraz na rozumieniu udręk Niepokalanego Serca Maryi i chęć pocieszania Go. Zatem współcierpienie i pocieszanie Serc Jezusa i Najświętszej Maryi prowadzi do wynagradzania naszą miłością, chętnym znoszeniem ofiar, pełną współczucia rozmową z ranionym Jezusem lub Jego Matką.

 

 

Cierpię teraz, a wy, którzy Mnie kochacie, odczuwacie Mnie, odczuwacie Moje Rany, odczuwacie Moje Najświętsze Serce przepełnione bólem (...). Moje Oczy napełnione są krwawymi łzami. Tak. Jakże mógłbym się czuć inaczej dzisiaj, kiedy widzę jak większość z was wpada w sieci szatana?

 

Proszę was uroczyście o podwojenie waszych ofiar i modlitw, ogromne wynagrodzenia powinny zostać dokonane przez tych, którzy mnie kochają.

 

Przyjdź porozmawiać ze Mną. Mówić do Mnie, to modlić się, modlić się sercem... Proszę was o żarliwą modlitwę i wynagradzanie za tych, którzy powiększają moje rany, zabijając nawet swoje dzieci przed urodzeniem... wzywajcie Mnie w waszych trudnościach, a Ja przybiegnę do was.

 

„Nadeszła godzina, kiedy stałość i wiara, modlitwy i ofiary stały się niezbędne, stały się NAGLĄCĄ KONIECZNOŚCIĄ! 

 

 

 

 

  Ofiaruj Bogu  czas który przeznaczyłeś na  spotkanie z Nim i nie śpiesz się na modlitwie.    Nie chodzi o to, by jak najwięcej wypowiedzieć zapisanych tu lub wyuczonych  modlitw  (największe i najpiękniejsze modlitwy mogą być jedynie pustymi formułami jeżeli wypowiemy je bezdusznie). Chodzi o przylgnięcie do Boga. Gdy doświadczysz Jego Obecności w sobie już nic nie mów, adoruj Go w ciszy własnego serca. To największa modlitwa. 

 

 

 

 

 

 

M O D L I T W A 

 

Kiedy się modlicie zawsze, zawsze, zawsze jednoczcie się ze Mną. Będę się modlił głośno za was okrywając wasz ludzki głos Moim głosem Boga Człowieka.      Wezmę waszą modlitwę w moje przebite  ręce i  wzniosę ją do Ojca, a stanie się hostią nieskończenie cenną.

 

 

WEJŚCIE W MODLITWĘ

 

(pokropić wodą święconą miejsce modlitwy)

    Wejście w modlitwę jest tu rozumiane jako osiągnięcie takiego stanu skupienia i spokoju, by być „tu” i „teraz”, skupiony nie na sobie, lecz na  prawdziwie Obecnym, Żywym, więc i odczuwającym każde poruszenie twego serca  Bogu.   Wejdź w chwilę obecną, bądź w teraźniejszości (będąc myślami w przeszłości lub przyszłości nie spotkasz się z żywym Bogiem).    Będąc zatem  „tu”  i „teraz”  staraj się osiągnąć spokój i skupienie. Są one niezbędne podczas modlitwy rozumianej jako spotkanie serc: twojego serca z  kochającym Sercem Boga.    Powoli, dokładnie wykonaj znak krzyża ze świadomością wypowiadanych słów. To świadome wezwanie Imion Osób Boskich przyciąga uwagę Boga.

 

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 

 

 Wierząc w świętych obcowanie  zaproś do wspólnej modlitwy wszystkie Chóry Anielskie, szczególnie Archanioła Michała, swojego Anioła Stróża, Anioła Stróża miejsca w którym przebywasz, wszystkich Świętych, szczególnie patronów, dusze w Czyśćcu cierpiące oraz szczególnie Królową Nieba i Panią wszystkich Narodów.  Proś ich o pomoc i wstawiennictwo.

Mocą Imienia Bożego oddal wszelkie złe moce.

 

MODLITWY – EGZORCYZMY

 

Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów. Ty któraś  otrzymała od Boga posłannictwo i władzę by zetrzeć głowę szatana proszę Cię pokornie rozkaż mówcom Anielskim aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając wszędzie strąciły głęboko do piekła.

 

W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Uchodźcie duchy złe z tego domu /miejsca/, abyście nie widziały, nie słyszały, nie niszczyły, nie wprowadzały zamieszania do naszego życia, do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuję wam  idźcie precz pod krzyż Chrystusa i nie wracajcie  tu więcej!  Amen

 

Boże nasz Ojcze nawiedź ten dom /to miejsce/, niech w nim przebywają Twoi święci Aniołowie i strzegą nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce. Przeciw niegodziwościom i zasadzkom złego ducha  bądź moją obroną. Niech go Bóg pogrążyć raczy, pokornie o to proszę, a Ty wodzu niebieskich zastępów szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,  mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

 

DO ANIOŁÓW STRÓŻÓW np.:

  Chwała niech będzie Bogu za to, że powierzył  mnie Tobie, mój Aniele Stróżu, byś prowadził mnie bliżej Niego. Bądź zawsze przy mnie, udzielaj opieki, uzdrawiaj duchowo, wzmacniaj w mojej słabości.  Swą modlitwą zwycięż każdego złego ducha usiłującego zbliżyć się do mnie, strzeż mnie i broń od wszelkiego zła.  Naucz  mnie  Bożego prawa,  pomóż rozeznawać i wypełniać Wolę Bożą,  pouczaj, oderwij od wszystkiego, by mnie bardziej związać z Bogiem.

  Proszę Cię przyjdź teraz z pokojem w Jego Imię, bym miał poczucie radości i wdzięczności  Bogu cokolwiek się zdarzy. Dziękuję Ci za Twoje starania o moją doskonałość i świętość; obym został Twoją radością i nagrodą w niebie. Amen. 

 

 

PROŚ DUCHA ŚWIĘTEGO  za wstawiennictwem  Jego Oblubienicy, aby przybył, poprowadził cię w modlitwie, oświecił, dał łaskę dobrej modlitwy.

 

Przyjdź Duchu Święty dzięki potężnemu wstawiennictwu Niepokalanego Serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy, Przyjdź Duchu Święty /3  razy/

 

Wzywajmy Ducha Świętego:

1/ pieśń do Ducha Świętego

2/ wezwania np.:

 

Przyjdź DUCHU ŚWIĘTY,

Przemień nasze wewnętrzne napięcie w święte odprężenie

Przemień nasz niepokój w kojącą ciszę       - Przyjdź DUCHU ŚWIĘTY !

 

Przemień nasze zatroskanie w spokojną ufność

Przemień nasz lęk w nieugiętą wiarę

Przemień naszą gorycz w słodycz TWEJ łaski      - Przyjdź DUCHU ŚWIĘTY !

 

Przemień mrok naszych serc w delikatne światło

Przemień naszą obojętność w serdeczną życzliwość  - Przyjdź DUCHU ŚWIĘTY !

 

Przemień naszą noc w TWOJE ŚWIATŁO

Przemień zimę naszych dusz w TWOJĄ wiosnę      - Przyjdź DUCHU ŚWIĘTY !

 

Wyprostuj nasze krzywe drogi, wypełnij naszą pustkę

Oczyść nas z pychy, pogłębiaj naszą pokorę

Rozpal w nas miłość, zgaś w nas zmysłowość      -Przyjdź DUCHU ŚWIĘTY !

 

 

   Przyjdź DUCHU ŚWIĘTY, spraw, abyśmy widzieli siebie jak TY nas widzisz, abyśmy mogli poznać CIEBIE jak to obiecałeś i byli szczęśliwi według słowa TWEGO: błogosławieni czystego serca, albowiem oni BOGA oglądać będą.

                              

Pokój serca

Chwila ciszy i skupienia. Może jej towarzyszyć muzyka. Przygotowujemy się do modlitwy stając przed Panem w gotowości serca, by zabrał od nas wszystko, co nas blokuje i dał dar dobrej modlitwy.

     

  Zrzucić wszelkie ciężary ze swego serca,  wyzwól się z wszelkiego lęku, uspokój swojego ducha  zawierzając  się całkowicie Bogu.

   Zadaj sobie pytania: „dokąd idę?”, „w czyjej obecności staję?” i „po co?”. Nie żałuj na to czasu, czyń to za każdym razem jakbyś to czynił pierwszy raz, nie poddając się rutynie. Mów do swego Boga  pełnymi, dziecięco prostymi zdaniami, wypowiadając  je w miarę możliwości na głos.

 

-  UKORZ SIĘ PRZED BOGIEM, pamiętając, że spotkasz się z Bogiem Miłości, który nie  potępia, ale zbawia.

   

 - POLEĆ MU WSZYSTKICH z którymi dzisiaj się zetkniesz lub zetknąłeś, szczególnie tych, którzy cię prześladują, przebacz im i  módl się za nich.

 - PRZEDSTAW BOGU wszystko co cię niepokoi, wszystkie nieprzyjemne myśli, trudne sprawy, twoje cierpienia - oddaj MU je wszystkie!         

   Opowiedz o czekających cię przyjemnościach, radościach, dziękuj za nie, proś o łaskę zachowania umiaru.

- ODDAJ MU WSZYSTKO CO POSIADASZ, i tak wszystko należy do Niego, wszystko otrzymujesz z Jego dobroci i łaski.

- ODRZUĆ WSZELKIE PASJE

- PROŚ BYŚ UMIAŁ ZAAKCEPTOWAĆ WOLĘ BOGA, pozostań gotowy wypełniać Jego Wolę.

- MAJĄC ŚWIADOMOŚĆ JEGO OBECNOŚCI – ADORUJEMY BOGA, wyrażamy swoją wdzięczność za wszystko, co nam daje (człowiek dziękując jest radosny).

 

Przykład rozmowy z Bogiem

 

Oto kolejny dzień  zdążania do Ciebie Panie mój. Choć nie widzę Cię, ani nie słyszę, ale wierzę że Ty mnie widzisz, przenikasz, czujesz każde poruszenie mego serca, znasz wszystkie moje nędze i słabości. Twoje spojrzenie to spojrzenie miłości, otacza mnie Twoja dobroć. Twoje miłosierdzie mi przebacza. Twoja cierpliwość mnie wspiera. Jesteś moim Niebieskim Ojcem i kochasz mnie bardziej jak matka, bardziej jak oblubieniec oblubienicę. Jesteś ze mną zawsze i wszędzie, nie odstępujesz mnie ani na krok, ani na jedną sekundę, nigdy mnie nie opuścisz ani nie zawiedziesz. Więcej, Ty Sam zabiegasz o mnie, pragniesz objawić mi Siebie, przebaczyć, pouczyć, odbudować, oświecić i prowadzić, dając Twoją radość, pokój, szczęście. Pomóż mi zaufać Ci, otworzyć się na Twoją Wolę i pójść za Nią. Oto jestem tu i teraz przed Tobą, mój Panie. Pragnę moimi zmysłami uświadomić sobie Twoją obecność, w pełnej świadomości stanąć w Twojej Obecności.

 

Przed kim staję. Potęga Boga i moja małość.     Święty Boże, który w zagłębieniu Swej dłoni trzymasz cały wszechświat, jesteś jego Stworzycielem i możesz przemieniać niebo i ziemię. Twą potęgę sławią najodleglejsze gwiazdozbiory, wychwalają Cię wszystkie Twoje stworzenia. Jesteś wieczny, dla Ciebie tysiąc lat jest jak wczorajszy dzień, istniejesz, żyjesz, przenikasz wszystko jednym spojrzeniem. Przed Tobą jestem niczym, jestem pyłem i prochem, biedny i słaby. Tylko Ty jesteś Święty. Sam nie mogę stanąć przed Tobą, moje grzechy, moja nędza oddziela mnie od Ciebie przepaścią nie do przebycia. Ale Ty Jesteś Wszechmogący, możesz przemierzać niebiosa i schodzić do nas. I teraz, jeśli Ci o Panie się to spodoba, możesz zniżyć się i zejść do mnie niegodnego, by mówić do mnie. Pragnę byś objawił mi Swoją Miłość, bo moje serce nie jest dobre. Tkwię w ciemności. Ty jesteś Światłem, Jesteś Miłosierdziem, Jesteś Przebaczeniem. Mimo mojej niewierności, niegodziwości, złości Twoje drzwi pozostają zawsze otwarte. Nieustannie oczekujesz bym zwrócił się do Ciebie, bo pragniesz mnie chronić i bezpiecznie przyprowadzić do siebie. Jesteś moim Ojcem, Sam mnie stworzyłeś, przygotowałeś dla mnie mieszkanie w Swoim Domu, oczekujesz mnie, tęsknisz za tą chwilą gdy znów będziemy razem. Bądź moim Światłem.

 

Po co staję przed Bogiem. Bóg podnosi mnie z mojej nędzy   Mój Ojcze, Abba, ukochany Tatusiu, zbliżasz się do każdego nie patrząc kim jest, kochasz najnędzniejszych, nawet tych, którzy Cię prześladują, nigdy nikogo nie odrzucasz nawet jeśli upadają tysiące razy, bo jesteś Bogiem Miłości i Miłosierdzia, naszym Ojcem Niebieskim kochającym nas ponad wszelkie ludzkie zrozumienie. Przebacz mi, Ojcze, bo nie jestem godny otrzymania Twych łask. Na nic nie zasługuję, gdyż jestem nicością. zwól tej nicości wesprzeć się na Tobie, na Twej nieskończonej Dobroci. Kocham Cię, Ojcze Umiłowany, pomimo mojej nędzy i nicości. Potrzebuję Twej Siły, by pracować i wypełnić wszystko, co z Twej Łaski powinno zostać wypełnione. Tęsknisz za tym, by przyjęła Cię każda dusza. I wzywasz mnie bym zbliżył się do Ciebie, bym mógł wypocząć w Tobie. Kochasz mnie takim jakim jestem: biednym, bezsilnym i winnym. Wiem, że słyszysz mnie teraz. Chcę dobrowolnie pozostawać w Twoich rękach, ukształtuj mnie, uformuj w to, czym pragniesz abym był. Oddaję Ci swoją wolę. Udziel mi Twej zbawczej pomocy, wyzwól spod władzy Złego. Tu na ziemi moje nędzne życie przepełnione martwymi słowami jest tylko krótką wędrówką, daj mnie Panie, mnie nędznemu i małej wiary życie prawdziwe, ożyw mojego martwego ducha, podnieś mnie do siebie i pozwól wypocząć w Tobie, w Twojej miłości. Obdarzasz mnie życiem w pokoju, udziel mi Swojej miłości, łagodności, pokory i mocy, bym mógł służyć Tobie. Weź moje serce i przemień je, uczyń nowym, Twoim, naucz mnie wychwalać Cię. dajesz mi teraz Swoją dłoń bym wsparł się na Tobie. Jesteś moją siłą, z Tobą nie muszę się lękać. Mam dobrą wolę, chcę Cię kochać, całym sercem, całą duszą, całym umysłem, ze wszystkich sił. Ale sam jestem słaby, potrzebuję Twojej Miłości by móc Cię kochać. W tej chwili patrzysz na mnie, czuję na sobie Twój wzrok. Położyłeś na mnie Swoją błogosławioną dłoń, delikatną i silną, przytulasz mnie do siebie, dajesz odczuć, że mnie kochasz. Przyjmuję Twoje błogosławieństwa. Pragnę pełnić Twoją wolę. Teraz pozostaję w Twojej obecności. Jestem w Twoich rękach. Nie lękam się. Jestem spokojny. Ufam, nie jestem sam. Nade mną jesteś Ty Boże, a ze mną Jezus! Z Maryją, najlepszą z matek.

 

Pozostawaj przez chwilę w ciszy uświadamiając sobie obecność Boga, który patrzy na ciebie z miłością i czuje każde poruszenie twego serca. Spokój, skupienie jest bardzo ważne podczas modlitwy.

Możesz modlić się modlitwą Jezusową /różaniec prawosławny/ powtarzając te słowa aż wyciszysz swoje serce:

PANIE, JEZU CHRYSTE, SYNU BOGA, zmiłuj się nade mną /grzesznym/.

 

 

 

 

 

 

v

 

OJCZE Sprawiedliwy, ześlij Twoje Światło i Twoją Prawdę. Kocham Cię w pełni. Przyrzekam wypełniać Twoje Słowo. Ojcze Święty, uznaję moje błędy, moje grzechy. Przebacz mi grzechy. Miej litość nade mną w Twej Dobroci i w Twojej wielkiej czułości. Przebacz mi grzechy, oczyść mnie. Panie, bądź moim Zbawicielem, odnów mnie. Zachowaj mojego ducha w wierności i dobrej woli. Ofiaruję Ci moją wolę i zdaję się na Ciebie. Wychwalam Twoje Święte Imię i dziękuję Ci za wszystkie łaski i za Pokój, jakim mnie obdarzasz. Amen.

 

v

 

Przebacz mi, Ojcze, bo nie jestem godny otrzymania Twych łask. Na nic nie zasługuję, gdyż jestem nicością. Pozwól tej nicości wesprzeć się na Tobie, na Twej nieskończonej Dobroci. Kocham Cię, Ojcze Umiłowany, pomimo mojej nędzy i nicości. Potrzebuję Twej Siły, by pracować i wypełnić wszystko, co z Twej Łaski powinno zostać wypełnione. Amen.

 

v

JEZU, kocham CIĘ.

JEZU, wybacz mi moje grzechy.

JEZU, wyzwól mnie z moich wątpliwości.

JEZU, nie pozwól demonowi zbliżać się do mnie.

JEZU, porusz moje serce. Mów do mnie, prowadź mnie, uniżaj.

Ty jesteś moją rozkoszą.

 

v

 

Chwała niech będzie BOGU!

Błogosławiony niech będzie nasz PAN!

Uwielbiony niech będzie nasz PAN!

Pozwól mi kroczyć u TWEGO boku. Amen.

 

Bądź radosny, otrzymałeś wielką łaskę rozmowy z Bogiem.

 

 

INTENCJE MODLITEWNE

 

 

   Wszechmogący i Miłosierny Boże, Ojcze Przedwiecz­ny; przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi ofiarujemy Ci Zwycięskie Krwawe Rany; Mękę i Najdroższą Krew Jezu­sa, cierpienia i Macierzyńskie Krwawe Łzy Maryi w łącz­ności ze wszystkimi Mszami Świętymi dziś odprawianymi na całym świecie, ze wszystkimi cierpieniami i modlitwami wszystkich Świętych Męczenników, dusz w czyśćcu cier­piących, cierpieniami i modlitwami całej ludzkości i modli­twami naszymi, które teraz do Ciebie Ojcze zanosimy.

   Do wspólnej modlitwy zapraszamy Ciebie Maryjo Królowo Nieba i Ziemi, z prośbą, abyś te wszystkie modlitwy i ofia­ry uświęciła w Twoim Niepokalanym Sercu i złożyła przed Tron Ojca Niebieskiego w następujących intencjach:

- Dziękujemy Ci, Boże, za wszystkie otrzymane Łaski.

- Przepraszamy za wszystkie grzechy nasze i grzechy całego świata, które obrażają Twój Boski Majestat i Naj­świętsze Serca Jezusa i Maryi. Szczególnie za brak wiary, miłości, za obojętność i niewdzięczność ludzi, za odrzuco­ne i zmarnowane łaski.

 

Prosimy:

- O łaskę Miłosierdzia, Bożego Pokoju i Miłości dla nas i naszych rodzin, Ojczyzny i dla całego świata.

- O łaskę nawrócenia grzeszników zatwardziałych i ra­tunku przed upadkiem  moralnym dzieci i młodzieży.

-  Aby zgodnie z Wolą Nieba i pragnieniem dzieci Bo­żych, Jezus Chrystus został ogłoszony Królem Polski  i razem z Maryją, Królową Polski, wyzwolił nasz naród z upadku moralnego, duchowe­go i gospodarczego oraz  niebezpieczeństwa utraty wolności.

- O Dary Ducha Świętego dla rządzących państwem polskim, aby dbali o dobro  narodu, którego fundamentem jest Chrystus i Jego Ewangelią a nadrzędnymi   prawami są Prawa Bożych Przykazań.

- O Dary Ducha Świętego dla kapłanów i całego du­chowieństwa, aby zawsze byli wierni Chrystusowi, Jego Wikariuszowi Janowi Pawłowi II. Aby w tej godzinie ciemności byli dla wiernych solą i światłem i nie wprowa­dzali do Tradycji Kościoła zgubnego modernizmu, fałszy­wego ekumenizmu, braku uszanowania dla Jezusa w Eu­charystii, i innych błędów, lecz bronili Prawdy i Wiary.

-  O Boże Miłosierdzie dla dusz w Czyśćcu cierpiących.

-  O potrzebne łaski, siły i wytrwanie dla Ojca Święte­go, aby całą swoją misję wykonał zgodnie z Wolą Bożą.

-  O oddalenie i złagodzenie Gniewu Bożego nad grze­sznym światem.

-  O szybki Triumf Najświętszych Serc Jezusa i Maryi.

 

 

 

 

Prawdziwie żyć z Bogiem w Trójcy  Świętej Jedynym.

(w przygotowaniu)

22 czerwca 2020
Łaska i miłosierdzie płynące z Eucharystii

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)

  "Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane. Utrzymuję ten portal z własnych środków, nie czerpię stąd żadnych korzyści, a służyć mają powszechnemu dobru. Proszę więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystałem czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszam, proszę o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a natychmiast usunę. 

Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzę. Z codziennym darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie.

Strona może zawierać pliki cookies.                                                                                                                                                                              br.stanislaw@gmail.com

 

 

DEO  OMNIA  GLORIA

                            AVE MARIA

Gorliwość i ufność

 Odsłon: 027320